Обучение в докторски програми документи за кандидатстване

Обучение в докторски програми

Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в ОНС „доктор“ в редовна и задочна форма подават следните документи:

 1. заявление за обучение в докторска програма;
 2. автобиография;
 3.  копие на диплома за завършено висше образование, степен „магистър“;
 4.  сертификат за владеене на чужд език (при наличие);
 5.  списък с научни публикации (при наличие);
 6. копие от документ за платена такса за кандидатстване.

 

Кандидатите за обучение в ОНС „доктор“ в самостоятелна форма подават следните документи:

 1. заявление за обучение в докторска програма;
 2.  автобиография;
 3. копие на диплома за завършено висше образование, степен „магистър“
 4. проект на дисертационен труд, разработен в основната му част и библиография;
 5.  сертификат за владеене на чужд език (при наличие);
 6.  списък с научни публикации (при наличие);
 7.  копие от документ за платена такса за кандидатстване.

 

Документите се депозират от кандидата в Централна студентска администрация.

Запишете консултация