„Система за мониторинг на устойчивото развитие на туризма в България по примера на националните курорти“

Екип МВБУ
окт. 26, 2022

Международно висше бизнес училище е бенефициент по проект „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от 13.12.2018 г.

Проектът има за цел разработване и последващо тестване на методика за мониторинг и оценка на устойчивото туристическо развитие, основана на система от индикатори за обективна оценка на устойчивостта на туристическото развитие. То се визира като основа за извеждане на тенденции, обосноваване и провеждане на политика за оптимизиране на ефектите от развитието на туризма. Специално внимание е обърнато и на климатичните промени и тяхното значение за устойчивото развитие на туризма в страната.

В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим на отворена лекция за представяне на резултати от постигнатото в рамките на проектните дейности.

Лектори:

Проф. дгн Мария Воденска

Проф. д-р Николина Попова

Доц. д-р Даниела Георгиева

 Гл. ас. д-р Десислава Алексова

  Проф. д-р Теодора Георгиева

Начало: 16:30 ч.

Място на провеждане: виртуална стая „Академичен съвет“ с линк за достъп: https://bbb.ibsedu.bg/b/adm-jkr-f9r

Лице за контакт: доц. д-р Даниела Георгиева – dgeorgieva@ibsedu.bg