Бизнесадминистрация и приложна психология

Съвременният мениджър се сблъсква с множество проблеми, наложени от динамично променящата се професионална бизнес среда у нас и в чужбина, които поставят хората в сложни социални  и бизнес  взаимоотношения. Личностната удовлетвореност е фокусът на добрия мениджмънт. Емпатията в цялостната дейност е сериозно предизвикателство на съвремието ни. Познанията в областта на психологията и прилагането им, могат да бъдат ключът за справянето с тях.

С обучението в програмата „Бизнес администрация и приложна психология“ вие ще придобиете управленска компетентност и широк спектър от професионални умения в областта на бизнес администрацията, фирменото консултиране, организацията и управлението на човешките ресурси, организационната култура, стратегическото мислене. Ще сте способни да решавате значими психологически, личностни и социални проблеми в организацията, да използвате умело методите на бизнес медиацията и др. Създадохме тази бакалавърска програма,  за да отговорим на потребността,  бъдещият професионален мениджър да е в синхрон  с новите предизвикателства на времето.  

Ако сте търпелив и грижовен и бихте искали да направите трудовата среда на хората по-спокойна и удовлетворяваща, за да бъдат по-продуктивни, ако искате да знаете как да ги мотивирате, за да ви следват доброволно, помислете за тази уникална специалност.

Програмата по „Бизнес администрация и приложна психология“  ще ви даде възможност да придобиете обширни знания, практически умения и компетенции за ефективно организиране и управление на бизнес структури и мотивиране  и управление на човешките ресурси в тях.

След успешното приключване на обучението ви в тази програма вие ще придобиете:

Знания:

 • за съвременната икономическа теория и практика;
 • за психологията и нейните приложни аспекти;
 • за психологичните механизми в управлението на човешките ресурси;
 • за основите на планирането и организацията;
 • за основите на съвременната теория и практика на управление.

 

Умения:

 • за прилагане на различни психологични подходи при решаване на организационни въпроси;
 • за оценяване и анализиране на модели на поведение в рамките на организацията;
 • за оценяване, анализиране и ефективно управление на междуличностните процеси, така че те да подкрепят стратегията на бизнес организацията;
 • за управление и решаване на конфликти;
 • за оценяване и анализиране на последствията от политиките и дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси;
 • за стратегическо проектиране и развитие на човешките ресурси в бизнес организацията;
 • за приложение на психологични инструменти за подбор, оценка и мотивация на персонала;
 • за разбиране и съобразяване на  управленските решения с условията на променящата се бизнес среда.

 

Компетенции:

 • самостоятелност и отговорност;
 • аналитично мислене;
 • креативност и иновативност;
 • комуникативност;
 • управление на конфликти;
 • емпатийност и рефлексивност;
 • работа в екип;
 • адаптивност.

Със знанията и уменията, които ще придобиете след успешното завършване на бакалавърската програма „Бизнес администрация и приложна психология“, вие ще може да намерите професионална реализация на различни нива в частния и публичния сектор, заемайки ръководни или експертни позиции, свързани с управлението на човешки ресурси или с управлението на бизнес структури и държавни организации, включително и международни или такива с идеална цел.

Част от длъжностите, които можете да заемате са:

 • специалист и консултант в банковия, застрахователния и производствения сектор;
 • служител и ръководител в отдели по подбор и развитие на персонала;
 • експерт и ръководител в неправителствени организации;
 • консултант в служби за социално подпомагане;
 • ръководител на проекти с икономическа, социална или психологична насоченост;
 • експерт и ръководител в държавната администрация.

През първите две години ще изучавате базисни дисциплини, които ще ви осигурят усвояването на базисни знания в областта на администрацията, управлението и психологията.

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Психо-физиологични основи на човешкото поведение
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Когнитивна психология

2-ри курс

 • Маркетинг
 • Бизнес статистика
 • Управление на човешките ресурси
 • Психология на личността
 • Социална психология
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Практическа философия / Стопанска история

 

През третата и четвъртата година ще изучавате дисциплини с практическа насоченост и приложен характер, които ще ви предоставят по-специфични знания, умения и компетенции, необходими за бъдещата ви професионална дейност.

3-ти курс

 • Управление на проекти
 • Основи на статистиката за социалните и поведенческите науки
 • Качествени методи
 • Управленско счетоводство
 • Трудова психология
 • Информатика
 • Международен бизнес
 • Стратегическо управление

 

4-ти курс

 • Организационна психология
 • Психология на общуването
 • Данъци и данъчна администрация
 • Право на интелектуалната собственост
 • Епистемология / Психология на пола
 • Икономическа психология / Психология на рекламата и потребителското поведение
 • Разработване на бизнес проект / Дигитални бизнес системи

В бакалавърската програма „Бизнес администрация и приложна психология“ вие ще получите иновативно обучение, което ще ви помогне да развиете ключови компетенции, необходими за конкурентно предимство и успешен бизнес. Тази програма съчетава най-добрите практики от света на бизнеса с методите на психологичното познание, а това ще ви даде възможност да научите как най-ефективно да управлявате и организирате бизнес структури във всички сектори, как успешно да влияете и управлявате работещите в тях хора, за да постигате целите на организацията.

Нещо повече – МВБУ ще ви предложи:

 • персонално отношение и индивидуален подход;
 • сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която Ви подкрепя, която развива креативността и лидерския Ви потенциал;
 • преподаватели с богат практически опит;
 • обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график;
 • финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии;
 • международно признати дипломи и образование без граници;
 • възможности за обучение в чужбина по програма „Еразъм +“.

Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Структурата и съдържанието на бакалавърската програма „Бизнес администрация и приложна психология“ отговаря на националните и международни стандарти за обучение и квалификация в ОКС „бакалавър“. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Изпитите се провеждат под формата на тестове. Обучението ви приключва с полагането на държавен изпит. Предлагаме Ви подкрепяща академична среда, която толерира равнопоставеността. Предоставяме Ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата Ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „Бакалавър“ и Европейско дипломно приложение, валидно и признато в цял свят.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на знанията и уменията ви ще ви предложи нашата магистърска програма Бизнес психология

Повече за нея и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК.