Бизнесадминистрация и управление на проекти

Управлението на проекти е мощен бизнес инструмент, който може да предложи много предимства, да увеличи шансовете за успех и да помогне за последователно, ефективно и навременно постигане на поставените цели. Развитието и дейността на бизнеса неизбежно водят до момент, в който успехът зависи от мениджъра на проекти, умеещ  да съчетава в едно съвършено цяло финансите, времето и хората, за да постига желаните резултати в рамките на определените срокове и цена.

С обучението си по специалност „Бизнес администрация и управление на проекти“ вие ще разберете как да постигате високи резултати и стандарти, независимо от областта и мащаба на проектите, които ръководите. Ние ще ви дадем полезни знания, компетенции, добри практики и методи за управление, с които ще оптимизирате процеса, времето и ресурсите за постигане на очакваните резултати.

Ако сте комуникативни, организирани и мечтаете да управлявате предизвикателни дейности и екипи от хора, ако качеството, поставените срокове и точността са важни за вас, ако не се страхувате от изненади, то специалността „Бизнес администрация и управление на проекти“ е точно за вас.

Представете си, че задачата на проекта е да проектирате и разработите нова сграда. В началото имате човешки ресурс, строителни материали, бюджет и срок, в който сградата трябва да бъде завършена. Вие трябва да знаете как да направите план за действие в началото, да управлявате и мотивирате хората да го следват, да работят стъпка по стъпка, съобразявайки се с всички посочени изисквания, определени финансови средства и поставени срокове, за да получите в края като резултат сграда с впечатляваща визия и функционалност. Обучавайки се в бакалавърската програма „Бизнес администрация и управление на проекти“ вие ще овладеете всички необходими твърди и меки умения, за да можете да постигнете това. Ето кои са те.

Твърди умения:

 • създаване на проектни предложения и водене на бизнес комуникация;
 • разработване на стратегия за управление на проект;
 • съставяне на планове за изпълнение на проекти и разделянето им на по-малки съставни задачи;
 • изготвяне на графици за изпълнението им и бюджет;
 • определяне и анализиране на показатели за проследяване на работата и на целия процес;
 • прилагане на модели за оценка на стойността и на резултатите от проекта;
 • координиране на екипи от хора;
 • делегиране на задачи за постигане на целите на проекта;
 • управление на материални потоци;
 • водене на преговори.

Меки умения:

 • аналитично мислене;
 • организираност;
 • креативност и иновативност;
 • комуникативност;
 • лидерство;
 • мотивация;
 • управление на конфликти;
 • управление на риска;
 • емпатия и работа в екип;
 • адаптивност.

Управлението на проекти е една от най-динамичните и перспективни области на мениджмънта. С уменията, които ще придобиете в бакалавърската програма „Бизнес администрация и управление на проекти“ вие не само, че ще бъдете гъвкави по отношение на работата, която умеете да извършвате, но също така ще можете да контролирате и насочвате кариерата си, нивото на доходите си и средата, в която работите. Ще можете да управлявате европроекти в различни области на бизнеса и държавната администрация, научноизследователски проекти, проекти в сферата  на социалните дейности и услугите, банковия сектор, телекомуникации, маркетинг и здравеопазване, да заемате постове в IT компании, в държавната и частната администрация. Част от ключовите кариерни възможности, които се разкриват пред мениджърите на проекти са:

 • Мениджър на европроекти
 • Проектен администратор
 • Маркетинг координатор
 • Научен координатор
 • Акаунт мениджър
 • Ивент мениджър
 • Административен директор
 • Мениджър на проекти в здравеопазването
 • Мениджър на софтуерни проекти
 • Администратор на данни

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса.

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Бизнес комуникации
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

 

2-ри курс

 • Маркетинг
 • Бизнес статистика
 • Управление на човешките ресурси
 • Търговско право
 • Организационно поведение
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Философия / Стопанска история

 

В трети и четвърти курс ще гледате света през очите на мениджър на проекти. Ще се запознаете с важни модели за управление, софтуерни продукти и инструменти. Ще разработите стратегия и план за управление на конкретен проект, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега.

3-ти курс

 • Управление на проекти
 • Управленско счетоводство
 • Планиране и контрол на проекти
 • Управление на качеството и риска
 • Моделиране и анализ на решения
 • Управление на проекти в публичния сектор
 • Международен бизнес
 • Стратегическо управление

 

4-ти курс

 • Финансово управление на проекти
 • Управление на бизнес услугите
 • Данъци и данъчна администрация
 • Право на интелектуалната собственост
 • Право на ЕС / Проекти и фирмена стратегия
 • Финансиране на проекти по програми от ЕС / Управление на договорите при проекти
 • Разработване на бизнес проект / Личностни и социални компетенции при проекти

Ако обмисляте кариера в областта на управлението на проекти, ето няколко причини да го направите с нас. Успяваме заедно! Помагаме ви да превърнете мечтите си в реалност и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да станете по-успешни в кариерата си, да увеличавате доходите си, да промените работната си позиция или пък сферата, в която работите. МВБУ е мястото, което е в синхрон с личните ви изисквания и цели, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие може да се възползвате от възможностите на програма „Еразъм+“ за обучение или практика в чужбина

Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Бизнес администрация и управление на проекти“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на бизнес администрацията и управлението. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др. Обучението приключва с полагането на държавен изпит. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на знанията и уменията ви като мениджър на проекти ще ви предложат нашите магистърски програма Ивент Мениджмънт и Бизнес психология

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК