Ръководство
Проф. д-р Миланка Славова
Заместник-ректор по учебната дейност
Доц. д-р Стела Балтова
Заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество
Доц. д-р Иван Андреев
Заместник-ректор по управление на системата за качество и образованието в ОНС "Доктор"