БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

За обучение по специалностите за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” могат да кандидатстват:

  1. Обучаващите се в последна година на средното образование, преди сесия май-юни на Държавните зрелостни изпити.
  2. Завършилите средно образование през текущата година.
  3. Завършилите средно образование през предходни години.
  4. Завършилите висше образование.

Каталог Бакалаври 2020/2021

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение