БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

                 

                                    

 

 

 ДИГИТАЛЕН КАТАЛОГ

За обучение по специалностите за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” могат да кандидатстват:

  1. Обучаващите се в последна година на средното образование, преди сесия май-юни на Държавните зрелостни изпити.
  2. Завършилите средно образование през текущата година.
  3. Завършилите средно образование през предходни години.
  4. Завършилите висше образование.
Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение