Бизнесадминистрация и дигитален мениджмънт

Компаниите, които искат да просперират, трябва непрекъснато да предприемат технологични скокове в своето развитие, да променят начина, по-който правят бизнес, като внедряват нови цифрови технологии. Само така могат да бъдат в крак със съвременната дигитализация на производствените и управленски процеси, да са адекватни на динамично променящото се съвремие. Резултатите от дигиталната трансформация на бизнес процесите са по-бързи методи за обработка на информация и документи, нови подходи в обслужването на клиенти и различни начини на комуникация с тях. Така компаниите намаляват разходите и спестяват много време. Дигиталната промяна на процесите е задача с повишена трудност.

Бакалавърската ни програма по „Бизнес администрация и дигитален мениджмънт“ ще ви даде шанса и ще ви превърне в лидера, който с лекота се справя с предизвикателствата, които цифровизацията поставя пред организациите. Вие ще овладеете до съвършенство процеса на ефективно управление на дигиталните ресурси, като софтуерни програми, онлайн продукти и технологични устройства, за да постигнете специфичните цели, които една компания си поставя.

Ако сте любознателни, креативни и изгаряте от нетърпение да се докоснете до най-новите изобретения в областта на електронните продукти и софтуера, адаптирате се бързо към иновациите и промените, обичате да правите задълбочени анализи и да разкривате нови тенденции в развитието на технологиите и потребителските нагласи към тях, то „Бизнес администрация и дигитален мениджмънт“ е специалността, за която не трябва да се колебаете.

Като дигитален мениджър вие ще трябва да управлявате цифровата трансформация и бизнес процесите в електронна среда.  С обучението в програмата  „Бизнес администрация и дигитален мениджмънт“ вие ще разберете как да управлявате и администрирате успешно бизнес процесите, как да използвате ефективно IT технологиите, за да насочите в положителна посока начина, по който компаниите работят и увеличават приходите от дейността си.

Ето какви твърди и меки умения ще придобиете, за да бъдете квалифициран и иновативен мениджър:

Твърди умения:

 • разработвате и внедрявате ефективни и иновативни дигитални бизнес процеси;
 • осъзнавате как дигиталните трансформации влияят на поведението на потребителите и обществото;
 • разкривате от какви дигитални продукти се нуждае фирмата за извършване на нейните дейности;
 • анализирате сложни и големи по обем масиви от данни;
 • събирате, организирате и получавате информация, важна за вземане на квалифицирани бизнес решения;
 • разработвате и въвеждате стратегии за дигитална трансформация, като част от общата бизнес стратегия;
 • провеждате комуникационни кампании, чрез които да насърчите употребата на фирмените дигитални нововъдения от потребителите и улесните използването им;
 • работите със софтуерни програми и технологични продукти;
 • управлявате проекти.

Меки умения:

 • аналитично мислене;
 • креативност и иновативност;
 • комуникативност;
 • управление на конфликти;
 • емпатия и работа в екип;
 • адаптивност.

Необходимостта на фирмите да се развиват динамично чрез дигитализиране на дейността си определя и повишеното търсене на специалисти по дигитален мениджмънт. Вие ще можете да приложите уменията, които ще получите в бакалавърската програма по „Бизнес администрация и дигитален мениджмънт“ във всяка фирма или институция, работеща във всички сектори и индустрии като финанси, здравеопазване, туризъм, образование, хранителна промишленост, търговия, логистика, производство, транспорт, държавна администрация и неправителствени организации.

Основната част от длъжностите на средно и високо управленско ниво, които можете да заемате като дигитален мениджър са:

 • Дигитален бранд мениджър
 • Дигитален маркетинг мениджър
 • Мениджър онлайн продажби
 • Консултант в отдели по производство и продажби
 • Експерт по дигитален маркетинг
 • Мениджър управление на проекти
 • Анализатор на големи бази данни

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. Ще получите базови знания за процесите на управлението на организациите и човешките ресурси, както и за процесите на дигитализация. 

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Бизнес комуникации
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

2-ри курс

 • Маркетинг
 • Бизнес статистика
 • Управление на човешките ресурси
 • Търговско право
 • Организационно поведение
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Философия / Стопанска история

В трети и четвърти курс ще влезете в ролята на  дигитален мениджър. Ще се запознаете с важни дигитални технологии и инструменти. Ще разработите бизнес проект за дигитална трансформация за конкретна фирма, в който ще приложите на практика всичко, което сте научили до сега.

3-ти курс

 • Цифрова икономика
 • Дигитални технологии и бизнес
 • Управление на проекти
 • Управленско счетоводство
 • Моделиране и анализ на решения
 • Дигитален маркетинг
 • Международен бизнес
 • Стратегическо управление

4-ти курс

 • Количествени методи за анализ
 • Управление на бизнес услугите
 • Данъци и данъчна администрация
 • Право на интелектуалната собственост
 • Проучвания в дигитална бизнес среда / Дигитални бизнес системи
 • Дигитални бизнес модели / Управление на информацията в организациите
 • Разработване на бизнес проект / Технология и социални трансформации

Ако обмисляте кариера в областта на дигиталното управление, ето няколко причини да го направите с нас. Успяваме заедно! Помагаме ви да превърнете мечтите си в реалност и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо от това дали искате да станете по-успешен в кариерата си, да започнете да печелите повече или да смените работната си позиция или пък сферата, в която работите. МВБУ е мястото, което идеално отговаря на вашите стремежи и изисквания, защото ние ви предлагаме:

 • Програми, изцяло разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което можете да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие можете да се възползвате от възможностите на програма „Еразъм+“ за обучение в чужбина

Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

Програмата по „Бизнес администрация и дигитален мениджмънт“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на бизнес администрацията и управлението. В процеса на обучение използваме иновативни и интерактивни методи на преподаване, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, възложени от бизнеса, казуси и др.

Обучението приключва с полагането на държавен изпит. Предоставяме ви възможности за практическо приложение на придобитите умения чрез участие в проекти за научни изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение, валидно и признато в цял свят.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Едно естествено продължение и надграждане на вашите знания и умения като дигитален мениджър ще ви предложат нашите магистърски програми Дигитален маркетинг и Управление на проекти“.

Повече за тях и останалите възможности за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК.