Конкурс за кандидатстване

Конкурс за кандидатстване

За обучение в образователната и научна степен „доктор“ могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър”.

Обучението се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Приемът в редовна и задочна форма на докторските програми се осъществява с конкурс, който публично се обявява в Държавен вестник и на официалния сайт на Международно висше бизнес училище. Конкурсите традиционно се обявяват през месец септември на всяка учебна година. Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия. Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

За кандидатстване в образователната и научна степен „доктор“ всеки кандидат депозира в Централна студентска администрация документите, които са задължителни за кандидатстване и заплаща административна такса. 

Международно висше бизнес училище – Ботевград, обявява конкурси за прием на докторанти, в съответствие с Решение № 10 от 19 юли 2023 г. на Академичния съвет за учебната 2023/2024 г.:

  • в професионално направление 3.7 Администрация и управление, докторска програма „Администрация и управление (бизнес администрация)“ – 2 редовна форма на обучение и 2 задочна форма на обучение;
  • в професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма „Икономика и управление (индустрия)“ – 2 редовна форма на обучение и 2 задочна форма на обучение;
  • в професионално направление 3.9 Туризъм, докторска програма „Икономика и управление (туризъм)“ – 1 редовна форма на обучение и 1 задочна форма на обучение.

Конкурсите са обявени в Държавен вестник бр. 74 от 29 август 2023 година и са със срок за подаване на документите до 30 октомври 2023 година.

Справки и подаване на документи:

  • Ботевград,  ул. „Гурко“ 14, тел.: 0723 68812;
  • София – ул. „Винсент ван Гог“ 7, Център за дистанционно обучение, тел.: 02 400 16 30

Извадка от Неофициален раздел на ДВ, бр.74 от 16.09.2022 г. 

Конкурсът включва изпит по специалността и изпит по чужд език, избран от кандидата.

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти, разработили в основната част дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен „Доктор“, се извършва без изпит през цялата академична година.

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка, ако е необходимо).

Запишете консултация

Докторант: Катерина Николова Панкова

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска при дългосрочни проекти в бизнес-среда с помощта на реални опции и лизинг“

 

Автореферат на български и английски език

 

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Цветан Илиев

Рецензия на български и английски език: проф. Димитър Тенчев

Становище на български и английски език: доц. Даниела Георгиева

Становище на български и английски език: проф. Иван Боевски

Становище на български и английски език: доц. Кристиян Хаджиев

Заключително заседание на научното жури: 07.6.2022 г. от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София

 

Докторант: Мариета Александрова Гоцева

Тема на дисертационния труд: „Мотивация на персонала, комуникация и управление на образователни институции“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Лалка Борисова

Рецензия на български и английски език: проф. Цветана Стоянова

Становище на български и английски език: доц. Иван Андреев

Становище на български и английски език: проф. Мария Филипова

Становище на български и английски език: доц. Мариана Ушева

Заключително заседание на научното жури: 19.4.2022 г.

 

Докторант: Мила Здравкова Гайдарска

Тема на дисертационния труд: „Иновативни маркетингови подходи за развитието на туризма“

Автореферат на български и английски език

Заповед за определяне на състав на научно жури

Рецензия на български и английски език: проф. Мария Воденска

Рецензия на български и английски език: проф. Мария Станкова

Становище на български и английски език: проф. Лалка Борисова

Становище на български и английски език: доц. Еленита Великова

Становище на български и английски език: доц. Милена Караилиева

Заключително заседание на научното жури: 29.3.2022 г.

 

Докторант: Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

Тема на дисертационния труд: „Управление на риска в инвестиционни проекти“

Автореферат на български и английски език

Рецензия на български и английски език: проф. Нено Павлов

Рецензия на български и английски език: проф. Димитър Тенчев

Становище на български и английски език: проф. Теодора Георгиева

Становище на български и английски език: доц. Иван Боевски

Становище на български и английски език: доц. Кристиян Хаджиев

Заключително заседание на научното жури: 18.01.2022 г. (вторник) от 11.00 часа в Център за дистанционно обучение, гр. София, и чрез видеоконферентна връзка с линк за достъп: https://bb.ibsedu.bg/b/vel-kih-14i-ojb

 

Докторант: Ралица Вълчева Янева

Тема на дисертационния труд: „Дигитални маркетингови стратегии при взаимовръзките на бизнес организациите“

Заповед за научно жури

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Рецензия: проф. Миланка Славова

Рецензия: проф. Николай Щерев

Становище: проф. Цветан Илиев

Становище: доц. Иван Марчевски

Становище: доц. Илиян Минков

Заключително заседание на научното жури: 15.06.2021 г.

 

Докторант: Детелина Светославова Смилкова

Тема на дисертационния труд: „Управление на изпълнението като ключова дейност на лидера – иновативни подходи за усъвършенстване“

Заповед за научно жури

Автореферат на български език

Автореферат на английски език

Рецензия: проф. Лалка Борисова

Рецензия: доц. Надя Маринова-Миланова

Становище: доц. Иван Андреев

Становище: проф. Димитър Тенчев

Становище: доц. Иван Боевски

Заключително заседание на научното жури: 06.07.2021 г.

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 28.07.2020 г. (вторник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София

Автореферат на български език Георги Иванов Станев

Автореферат на английски език

Рецензия: проф. Нено Павлов

Рецензия: проф. Емил Асенов

Становище: проф. Теодора Георгиева

Становище: проф. Мая Ламбовска

Становище: доц. Радко Радев

Отзиви

Отзиви

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.7. Администрация и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

Автореферат Симеон Григоров

Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

Рецензия проф. д-р Никола Колев

Становище проф. д.н. Николай Динев

Становище проф. д-р инж. Ботьо Захаринов

Становище проф. д-р инж. Здравко Гъргаров

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика и управление, на 24.06.2019 г. (понеделник) от 17:00 ч. в ЦДО на МВБУ на ул. Винсент ван Гог № 7, София.

Автореферат Саша Джорджевич

Рецензия проф. д.н. Николай Палашев

Рецензия проф. д-р Ванче Бойков

Становище проф. д-р Драган Петрович

Становище проф. д-р Руслан Пенчев

Становище професор д.с.н. Цветан Давидков

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (Туризъм), на 08 април 2019 г. от 13.00 часа в Заседателна зала на ЦДО към МВБУ.

Автореферат Десислава Алексова

Рецензия проф. д-р Николина Попова

Рецензия проф. д-р Борис Колев

Становище проф. д-р ик. н. Соня Милева

Становище доц. д-р Мария Станкова

Становище доц. д-р Вера Николова

Становище доц. д-р Йордан Йорданов

Отзив д-р Борис Гълъбов

 

Публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Бизнесадминистрация“, на 27 септември 2018 г. от 16:00 часа в Заседателната зала на ЦДО към МВБУ.

Автореферат Елена Кац

Рецензия доц. д-р Лидия Василева

Рецензия проф. дин. Нено Павлов

Становище доц. д-р Кристиян Хаджиев

Становище доц. д-р Елмира Банчева

Становище проф. д-р Руслан Пенчев