Международен бизнес

В условията на глобалния свят фирмите ускоряват развитието си чрез навлизането на близки и далечни международни пазари с различни форми на бизнес. Успешната дейност на международните пазари изисква добре да се познават политическите, законодателните, икономическите, социалните и културните особености на държавите, поведението на местните потребители,  правомощията и изискванията на държавните власти, характеристиките на медиите, правата и задълженията на членството в интеграционни общности като Европейския съюз, както и бизнес практиките на основните конкуренти.  За малка страна като България, експортът и вносът на стоки и всички други форми на международен бизнес имат водеща роля за успешното развитие на икономиката и благосъстоянието на хората.

Целта на програмата по „Международен бизнес“ е да ви даде знания и умения да осъществявате международни бизнес операции с бизнес партньори извън границите на страната ни. 

Ако мислите мащабно и глобално, ако сте гражданин на света, мечтаете за международна кариера и работа с различни култури,  ако силно желаете да изследвате различните аспекти на международните пазари и да получите образование без граници, тогава ви очакваме в специалност „Международен бизнес“!

В международния бизнес вие ще трябва да правите анализ на международните пазари, отличаващи се с по-голяма динамика и риск от тези за бизнеса на националния пазар, да избирате начините за навлизане на пазара, избор на търговски процес, предоставяне на права за производство и продажби чрез лицензии и франчайзинг, съвместно производство или преки чуждестранни инвестиции. Ще прилагате придобитите знания и умения от областта на международното право, международните финанси, конюнктурата на международните пазари, международния мениджмънт и маркетинг, комуникациите на чужд език.

След приключване на бакалавърската ви степен, вие ще придобиете:

Твърди умения:

 • да анализирате рисковете за бизнеса на конкретни чуждестранни пазари;
 • да съпоставяте и избирате най-подходящите форми за бизнес на чуждите пазари;
 • да създавате продукти и услуги, адаптирани към чуждите пазари;
 • да разбирате и прилагате политиките на Европейския съюз във вътрешнообщностната търговия и търговията с трети страни;
 • да участвате в разработването и осъществяването на външноикономическата политика на страната;
 • да познавате и анализирате дейността на международните организации в подкрепа на международната търговия;
 • да използвате съвременните информационни и комуникационни технологии в международния бизнес;
 • да разработвате подходящи за международните пазари традиционни и дигитални маркетингови стратегии.

Меки умения:

 • междукултурно общуване;
 • иновативност;
 • адаптиране към различни култури;
 • емпатия и емоционална интелигентност;
 • комуникативност;
 • работа в екип и в мрежи;
 • умения за обслужване на клиенти;
 • решаване на проблеми и управление на конфликти.

Непрекъснато расте търсенето на специалисти със знания и умения в областта на международния бизнес. За успешния си бизнес на българския пазар многонационалните компании, а също и малките и средните фирми в страната имат нужда от висококвалифицирани кадри в областта на международните икономически процеси. Нарастващи са също така и потребности от висококвалифицирани специалисти в държавните институции и организаии, както и в нестопанския сектор, които да умеят да анализират, да разработват и да прилагат  политики в осъществяваните международни бизнес отношения и проекти.

Има много длъжности и роли, които може да изпълнявате и част от тях са:

 • специалист по външнотърговски сделки;
 • служител в международни фирми и организации;
 • специалист в банковата система в звената, свързани с валутни операции и международни финанси;
 • експерт в международни неправителствени организации;
 • специалист в данъчна и митническа администрация;
 • експерти в международната логистика;
 • експерт в международния туризъм;
 • експерт в публичната администрация и дипломацията.

През първите две години ще положите основите на икономическите знания и ще започнете да говорите на езика на икономиката и бизнеса. 

1-ви курс

 • Микроикономика
 • Научна етика
 • Бизнес комуникации
 • Основи на управлението
 • Бизнес математика
 • Макроикономика
 • Основи на правото
 • Информатика

 

2-ри курс

 • Маркетинг
 • Бизнес статистика
 • Управление на човешките ресурси
 • Търговско право
 • Организационно поведение
 • Финанси
 • Счетоводство
 • Философия / Стопанска история

 

В трети и четвърти курс ще се запознаете с характерните черти на международните бизнес операции, интеграционните процеси в ЕС, работата на международните организации. Ще изследвате причините за успеха и проблемите на български и чуждестранни фирми на международните пазари. Ще разработите проекти по международен маркетинг и международен мениджмънт за конкретни фирми. Ще изучавате и втори чужд език.

3-ти курс

 • Цифрова икономика
 • Международна икономика
 • Въведение в предприемачеството
 • Връзки с обществеността
 • Международен бизнес
 • Международно търговско право
 • Бизнес анализ
 • Управление на иновациите

 

4-ти курс

 • Международни финанси
 • Международен маркетинг
 • Право на ЕС
 • Дигитални бизнес модели
 • Бизнес преговори / Международни макетингови комуникации
 • Анализ и регулиране на ВИД на България / Отчитане на външнотърговските сделки
 • Обща търговска политика на ЕС / Международна инвестиционна политика

Успяваме заедно! Помагаме ви да постигнете професионалните си цели и споделяме с вас пътя към вашето усъвършенстване, независимо дали искате да станете по-успешен в кариерата си, да започнете да печелите повече, да смените работната си позиция или пък сферата, в която работите. МВБУ е мястото, което идеално пасва на вашите стремежи и изисквания, защото ви предлагаме:

 • Програми, напълно разработени и фокусирани върху бизнес потребностите, които ви подготвят да бъдете по-успешни в днешния многофункционален бизнес свят
 • Персонално отношение и индивидуален подход
 • Сплотена общност от студенти, преподаватели, служители и бизнес партньори, която ви подкрепя, която развива креативността и лидерския ви потенциал
 • Преподаватели с богат практически опит, с които заедно решавате казуси и работите по проекти, свързани с вашите текущи служебни отговорности
 • Възможност да изготвите портфолио от проекти, доказателство за практическото приложение на вашите умения, което може да представите пред работодателите при кандидатстване за работна позиция
 • Обучение, проектирано да се вмести идеално във вашия график
 • Финансова подкрепа под формата на студентско кредитиране, разсрочено плащане на таксите за обучение и стипендии
 • Международно признати дипломи и образование без граници
 • По време на обучението си вие може да се възползвате от възможностите на програма Еразъм+ за обучение или практика в чужбина

Форма на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Продължителност на обучение: 4 години (8 семестъра)

Език на преподаване: български

ECTS кредити: 240

 

 Програмата по „Международен бизнес“ отговаря на международните стандарти за обучение и квалификация в областта на международната икономика и бизнес. Качеството на обучението се осигурява от компетентни академични преподаватели и висококвалифицирани представители на бизнеса. Това е гаранция на завършилите студенти за успешна професионална реализация. Мисията на МВБУ е да създава конкурентноспособни специалисти на национално и международно равнище. В процеса на обучение се използват интерактивни методи, комбинирани с мултимедийни презентации, дискусии, курсови проекти, казуси и др. Изучават се успешните практики, модели и проблеми на български и международни компании. Академичната среда е подкрепяща, толерираща равнопоставеността на всички. На студентите се предоставя възможност за работа в екипи, участие в проекти за научни и практически изследвания. С подкрепата на нашия Център за развитие на кариерата ви осигуряваме стажове във водещи бизнес компании и възможности за силно кариерно начало и професионално развитие.

Успешно завършилите програмата получават диплома за висше образование със степен „бакалавър“ и Европейско дипломно приложение.

Завършилите успешно студенти могат да продължат обучението си в магистърски програми в областта на социалните, стопанските и правните науки. Продължение и надграждане на знанията и уменията ще ви предложат нашите магистърски програми  по Дигитален маркетинг“, Управление на проекти“,Бизнесадминистрация и електронен бизнес“, „Предприемачество и иновации“, както и специализираните магистърски програми в областта на туризма „Ризорт и СПА мениджмънт“ и Управление на туризма“.

Повече за възможностите за продължаване на обучението ви като магистър вижте ТУК.