МВБУ обявява конкурс за студентски и докторантски мобилности с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за зимен семестър на учебната 2024/ 2025 г.

Екип МВБУ
мар. 21, 2024

МВБУ обявява конкурс за финансиране на студентски мобилности с цел обучение по програма Еразъм+ за зимен семестър на учебната 2024-2025. Заявления ще се приемат от 22.03.2024 г. до 07.04.2024 г. включително.

Допустими участници

Всички студенти от редовна, задочна и/или дистанционна форма, от 1-ви до 4-ти курс включително, записани за обучение в МВБУ, водещо до придобиване на призната образователна степен (ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“);

Лица с българско гражданство, лица с двойно гражданство, лица официално признати за бежанци, лица без гражданство, постоянно или временно пребиваващи, с постоянна или временна адресна регистрация в България.

Продължителност на мобилността

Периодът на обучение в чужбина може да бъде от 2 до 12 месеца (или един академичен срок или триместър) физическа мобилност, без да се включва времето за пътуване.

Мобилността може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв, и да бъде организирана по различни начини в зависимост от контекста: дейностите могат да се осъществяват последователно или едновременно. За комбинацията се прилагат правилата за финансиране и за минимална продължителност на мобилността за обучение;

Периодът на физическа мобилност може да бъде прекъсван. Периодът на прекъсване не се отчита към продължителността на дейността за мобилност.

Обща допустима продължителност за всеки цикъл на обучение

Общата продължителност на периодите на мобилност, в които участва един студент, не може да превишава 12 месеца физическа мобилност максимум за всеки цикъл на обучение, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.

Повече информация за условията ще намерите тук.