XIX Международна научна конференция на МВБУ очерта възможности за икономически растеж и бизнес перспективи в условията на криза

Екип МВБУ
апр. 14, 2024

XIX Международна научна конференция „Икономически растеж, бизнес перспективи, пазарно позициониране в условията на криза“, която се проведе в периода 12-13 април в Международното висше бизнес училище, обедини изтъкнати учени и представители на бизнеса от страната и чужбина в търсене на перспективи,  възможности и решения на проблеми, които имат съществено значение за развитието на научните изследвания, образованието и благосъстоянието на гражданите и обществото.

Форумът беше открит от доц. д-р Стела Балтова, зам.-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в МВБУ. Тя подчерта, че „политиките не са достатъчни за прокарване на идеите на растеж и че е важна комуникацията и знанието“. Доц. Балтова допълни, че целта на конференцията е да предостави възможности на учени от различни области да представят своите най-нови резултати от изследвания и разработки и да обсъдят пазарното позициониране в условията на криза, възстановяването на икономиката и постигане на икономически растеж в контекста на перспективите пред бизнеса и публичния сектор.

Г-жа Лена Гайдарска, президент на МВБУ, приветства участниците и каза, че конференциите на МВБУ си поставят важни цели и мисии, и имат принос за решаването на актуалните проблеми от ежедневието ни в контекста на националните и глобални процеси. „Тази конференция се отличава от проведените досега, защото се намираме в сложна икономическа, социална и геополитическа обстановка, а това е голямо предизвикателство за учените и младите учени, призвани да анализират ситуацията и да дават перспективи за развитие“, отбеляза тя. В тази връзка г-жа Гайдарска пожела успех на всички участници и изрази убеждението си, че дискусиите ще дадат полезни идеи, препоръки и работещи решения  за икономически растеж в контекста на сложната ситуация.

Проф. д-р Георги Апостолов, Ректор на МВБУ, отправи силно послание. Според думите му кризата може да бъде и възможност: „Кризата, в която се намираме днес, е резултат от неочаквани, наслагващи се една след друга мащабни, глобални, регионални и национални кризи през последните няколко години – ковид, военни конфликти, честа смяна на правителства, технологични нововъведения“, отбеляза проф. Апостолов. Затова според него „вместо да разглеждаме кризата само като неблагоприятно обстоятелство, е добре да я приемем и като стимул за творчество, инициативност и новаторство във всичко, с което се занимаваме. Времето в криза ни предоставя възможности за отключване и мобилизиране на собствените ни ресурси за развитие, за преосмисляне на нашите отношения, приоритети и подходи, за разработването на нови стратегии и търсенето на нови пътища за адаптиране и проспериране в сложни и променящи се условия“, каза проф. Апостолов.

Г-н Богомил Николов, заместник-председател на Икономическия и социален съвет на България (ИСС), представи дейността на съвета, в който участват представители на работодателите, на синдикатите и на организации в различни сфери. Приоритетите в работата на институцията, които изтъкна г-н Николов, включват зеления пакт и устойчивото развитие на страната, технологичната трансформация на икономиката през дигитализацията и осигуряването на европейски стандарти за социални права. Той представи и темите на становищата, анализите и резолюциите в тези области, разработени и приети от ИСС. 

Във времена на постоянни промени и технологичен прогрес, изследванията, иновациите, образованието и развитието на бизнес модели, които са не само иновативни, но и стратегически ориентирани към постигане на растеж, е от критично значение за успешното функциониране на икономиката. Това бе фокусът на дискусионния панел, проведен по време на конференцията, с модератор проф. д-р Цветан Илиев, преподавател в МВБУ. В него взеха участие Г-н Станислав Попдончев, член на управителния съвет и заместник-председател на Българската Стопанска Камара и неин главен финансов директор, г-жа Лора Йосифова, Министерство на иновациите и растежа, проф. дн Виржиния Желязкова, професор в БАН и доктор на науките в областта на кръговата икономика и устойчивите финанси, проф. д-р Веселин Минчев, дългогодишен преподавател в Международното висше бизнес училище. Те споделиха своята експертиза, перспективите и мерките, предприети за решения на проблеми, свързани с негативните демографски тенденции и застаряващата работна сила в България, липсата на висококвалифицирани кадри, развитието на устойчивите бизнес модели, ESG регулациите, кръговата икономика, необходимостта от интелигентна трансформация и зелен цифров преход, научните изследвания, иновационните стратегии, образованието, глобалното движение на ресурси и миграцията.

Официални приветствия към участниците в научния форум поднесоха проф. д-р Милен Балтов – ректор на Бургаския свободен университет, д-р Митко Василев – член на Управителния съвет на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и доскорошен дългогодишен главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Доц. д-р Даниела Георгиева, Институт за икономически изследвания на БАН и член на УС на WOODEMA- Международна асоциация по икономика, управление, Маркетинг, качество и човешки ресурси в горското стопанство и горската промишленост, прочете поздравителен адрес от името на  проф. Денис Джеласич – Главен секретар на WOODEMA и професор в Загребския университет в Хърватия. Сред официалните гости на събитието бе и главният секретар на ИСС на РБ г-жа Смилена Костова, както и проф. д. ик. н. Нено Павлов, Емеритус Професор на МВБУ.

Научният форум продължи с представянето на презентации за проведените научни проучвания и постигнатите резултати в 5 тематични направления отнасящи се до:

  • икономическия растеж и икономическата ефективност, които са в основата на икономическото развитие на обществото;
  • перспективи за бизнеса в условията на криза;
  • мястото на изкуствения интелект и ролята на дигиталната трансформация в прогнозирането, управлението и преодоляването на кризи;
  • организационното развитие и управление на човешките ресурси.

Конференцията предостави и специална платформа за докторанти и млади учени да споделят своите изследователски резултати и да обменят идеи в ключови области като икономически растеж, устойчивост при кризи, лидерство и постигане на корпоративна идентичност и конкурентоспособност в съвременните организации.