Обява за избор на изпълнител

Екип МВБУ
сеп. 20, 2023

Международното висше бизнес училище – партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител на договор за доставка/предоставяне на „Специализиран софтуер/права за ползване на специализиран софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална учебна стая“ и „Специализиран софтуер/права за ползване на специализиран софтуер за функциониране на ИКТ системи за дигитална учебна лаборатория“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

Документи за участие в процедурата:

1. Заявление за кандидатстване (изтегля се оттук);

2. Техническа спецификация – Приложение 2 (изтегля се оттук).

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 10 октомври 2023 г.