ПОКАНА за участие в обучение на студенти от Международното висше бизнес училище като допълнителни дейности за подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Екип МВБУ
окт. 10, 2023

ПОКАНА

за участие в обучение на студенти от Международното висше бизнес училище като допълнителни дейности за подкрепа за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

С настоящата покана каним студентите от Международното висше бизнес училище да вземат участие като обучаеми при изпълнението на дейност 3.3. Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност по проекта.

Целта на обучението е подкрепа за развитието на предприемаческите и презентационните умения на студентите и насърчаване на тяхната дигитална креативност, както и създаване на Студентски клуб по предприемачество в Международното висше бизнес училище.

Обучението се провежда в присъствена форма и е с продължителност от 40 академични часа, съгласно утвърден учебен график. Успешно завършилите обучението студенти получават Сертификат.

Изисквания към кандидатите: Да са студенти в Международното висше бизнес училище в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, редовна, задочна или дистанционна форма на обучение. Всеки студент има право да участва само в едно обучение.

Условия за кандидатстване: Подаване на Заявление за кандидатстване и мотивационно писмо по образец (Приложение 1) на email: [email protected]

Класирането на кандидатите се осъществява от Комисия за подбор, на основание допустимост и съответствие на кандидатите с посочените изисквания.

Допълнителна информация, относно организирането и провеждането на обучението може да получите на email: [email protected]

Приложени документи:

  1. Приложение 1 (изтегли от тук);