Процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Организиране на състезание тип хакатон“

Екип МВБУ
сеп. 25, 2023

Международното висше бизнес училище – партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Организиране на състезание тип хакатон – 1 бр.“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

Документи за участие в процедурата:

  1. Оферта за кандидатстване (изтегля се оттук);

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 11 октомври 2023 г.