ПОКАНА за участие в обучение на студенти от Международното висше бизнес училище като допълнителни дейности за подкрепа развитието на меки умения, с оглед повишаване на конкурентоспособността им на пазара на труда

Екип МВБУ
окт. 10, 2023

ПОКАНА

за участие в обучение на студенти от Международното висше бизнес училище като допълнителни дейности за подкрепа развитието на меки умения, с оглед повишаване на конкурентоспособността им на пазара на труда по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01, „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“.

 

С настоящата покана каним студентите от Международното висше бизнес училище да вземат участие като обучаеми в дейност 3.4. Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа, организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти и работодатели по проекта.

Целта на обучението е създаване на умения в студентите за търсене и намиране на професионална реализация, в т. ч. умения за работа в екип, решаване на реални проблеми, водене на дискусии, изпълнение на практически задачи, представяне на информация пред аудитория и др.

Обучението се провежда в присъствена форма и е с продължителност от 40 академични часа, съгласно утвърден учебен график. Успешно завършилите обучението студенти получават Сертификат.

Изисквания към кандидатите: Да са студенти в Международното висше бизнес училище в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“, редовна, задочна или дистанционна форма на обучение. Всеки студент има право да участва само в едно обучение.

Условия за кандидатстване: Подаване на Заявление за кандидатстване и мотивационно писмо по образец (Приложение 2) на email: [email protected]

Класирането на кандидатите се осъществява от Комисия за подбор, на основание допустимост и съответствие на кандидатите с посочените изисквания.

Допълнителна информация, относно организирането и провеждането на обучението може да получите на email: [email protected]

 

Приложени документи:

  1. Приложение 2 (изтегля се от тук);