BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модeрнизация на образоватeлнитe рeшeния за кръгова икономика, стратeгичeски инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“.

Project: BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП).

Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура „Модернизация на висшите училища“, код на процедура: BG№05M2OP001-2.016, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Бенефициент:

Бургаски свободен университет, гр. Бургас

Партньори:

Международно висше бизнес училище, гр. Ботевград

Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София

Асоциирани партньори:

Budapest Metropolitan University of Applied Sciences, Budapest, Hungary

Warsaw Management University, Warsaw, Poland

 

Обща стойност на проекта: 896 934.17 лв., като 100% от сумата се осигурява от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бюджет на Международно висше бизнес училище в размер на 177 569.95 лева.

 

Период на изпълнение: 28.01.2022 г. – 31.12.2023 г.

 

Основна цел на проекта: Повишаване качеството на обучението във висшето образование, чрез въвеждането на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност и дигитално образователно съдържане при подготовката на профилирани специалисти за потребностите на бизнеса във високотехнологични сектори и стратегически инфраструктурни производства.

Практическата реализация на дефинираната цел се постига, чрез съвместното сътрудничество между участващите висши училища при разработването и предлагането на съвместни иновативни специалности за обучение в ОКС „магистър“. В рамките на проекта ще бъде изградена модерна образователна инфраструктура, включваща дигитални учебни зали и дигитални лаборатории, с оглед осигуряването на електронна среда за онлайн комуникация в реално време между обучителите и обучаемите.

Изпълнението на дейностите по проекта е свързано с реализирането на мобилности и специализации в чужбина на академични преподаватели, докторанти и студенти, с цел натрупване на опит, споделяне на добри практики и въвеждането на иновативни подходи за обучение. Ще се организират и проведат обучения за повишаване професионалната квалификация и подобряване уменията на академичния състав за използването на ИКТ-базирани образователни технологии.

За проследяване реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането, ще се създадат и адаптират системи и терминали, обединени в обща мрежа от кариерни центрове на партниращите си висши училища. Планира се организирането и провеждането на десет събития, свързани с възможности за кариерно ориентиране и консултиране на обучаваните студенти – кариерни борси и хакатони.

Целева група: Тя е съставена, съгласно предвидените индикатори на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и включва следните основни групи: академични преподаватели, докторанти и студенти. При изпълнението на проекта е предвидено, те да участват в различни обучения и мобилности, с цел придобиване на нови знания, умения и компетенции, споделяне на добри практики, стимулиране на преподавателската активност и повишаване качеството на обучението.

Основни дейности:

1. Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с дигитално образователно съдържание между партниращите висши училища;

2. Внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес;

3. Изграждане на дигитални учебни стаи и дигитални лаборатории;

4. Професионално развитие и обучение на академичен състав;

5. Краткосрочни специализации на академични преподаватели в чуждестранни асоциирани партньори;

6. Мултиплициране на резултатите от проведените краткосрочни специализации, чрез споделяне на академични преподаватели между участващите български висши училища;

7. Кариерно консултиране и ориентиране на студенти, чрез организиране на кариерни борси съвместно с партниращите висши училища, както и чрез изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането;

8. Създаване на мрежи от кариерни центрове в партниращите български висши училища;

9. Организиране на студентски клубове за развитие на предприемачески и презентационни умения и дигитална креативност;

10. Осъществяване на дейности за развитие на меки умения, за разработване на професионални планове за реализация, за организиране на презентационни събития, интервюта, дискусии и др., с оглед осъществяване на връзка между обучаваните студенти и работодателите;

11. Изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени и изследователи в чужбина.