1. ДЪЛГОСРОЧНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Във фокуса на панела са теми, свързани с възникването и предизвикателствата на прехода към кръговата икономика, анализ и представяне на добри практики за трансформиране на икономическите отношения от линейни към кръгови модели в различни отрасли и стратегически производства, анализ на веригите за добавена стойност през призмата на кръговата икономика. Национални и световни политики и бизнес стратегии за утвърждаване на модела за кръгова икономика (вкл. устойчиви модели на потребление и производство), ползите за човешкото здраве и общественото благосъстояние, и бъдещите предизвикателства са също обект на дискусии в панела. Устойчивост на мисленето и еко дизайнът в продукти, операции са също аспекти в тази област.

2. ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ПОЛЗИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Обект на дискусии в панела ще са предизвикателствата, възникващи от климатичните промени, техните последствия и негативни ефекти върху околната среда, както и иновативни решения за преодоляването им. Сред основните теми в панела ще са и развитие на моделите на зелена и синя икономика в индустрията, услугите, туризма, екодизайна, законодателни промени и ефективни управленски решения за намаляване на потреблението на ресурси, създаване на материали, продукти, услуги и бизнес модели за по-дълга  употреба и запазване на стойността им. Ще се дискутират целите за устойчиво развитие чрез нарастването на сигурността на доставките на ключови суровини, поправката и повторното използване, генерирането и управлението на отпадъци, търговията с вторични суровини в и извън ЕС.

3. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ, ИНВЕСТИЦИОННИ СТРАТЕГИИ И ОТЧЕТНОСТ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

В рамките на панела ще се дискутират и търсят решения на теми, свързани с проблеми на финансирането на кръговата икономика, съвременни тенденции на екологичното счетоводство, приложения на стандартите за екологична отчетност. Основни икономически, правни и политически предизвикателства, възникващи от липсата на стандартизация, както и усилията на микро- и макроравнище за преодоляване на негативните ефекти от това ще са във фокуса на представените разработки в панела.

4. ЗАЩИТА НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ – ОТ СИГУРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВОСТ

Критичната инфраструктура и операциите, които се извършват в нея оказват влияние върху всички аспекти на устойчивостта. Инфраструктурата и особено критичната инфраструктура е от решаващо значение за развитието на икономиките. Изследването на тези въздействия върху заобикалящата я среда при изграждането на инфраструктурата е от изключителна важност в настоящото динамично и турбулентно политическо и икономическо пространство и време. Прогнозирането на процесите и прилагането на адекватни мерки за преодоляване на негативните ефекти на съоръженията върху устойчивостта биха позволили да бъдат интегрирани превантивни, коригиращи и текущи поддръжки, които да осигурят поддържането на критичните инфраструктури в желани граници ще бъдат сред аспектите на обсъждане в панела.

5. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ЕС – ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, СОЦИАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Целите на ЕС, заложени в Договора от Лисабон са свързани с отстояване и популяризиране на неговите ценности и интереси. Те се постигат чрез действия, водещи до принос към мира, сигурността и устойчивото развитие. Декларацията от Глазгоу за плавен и устойчив зелен преход извежда необходимостта от солидарност, споделени интереси и подходи за справедливо управление на ресурсите и печалбите. Приносът към демократичното управление, взаимното уважение между народите, пътят към по-пълната либерализация на търговията, защитата на правата на човека, справедливата социална пазарна икономика ще са във фокуса на дискусиите в този панел.

6. ТРИБУНА НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

Докторанти и млади учени ще имат възможност да представят резултати от свои изследвания, да обменят идеи и опит в областите на устойчивото развитие, кръговата икономика, устойчивото управление на стратегически инфраструктури и други.