МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Осемнадесета международна научна конференция

27 ноември 2020 г., онлайн

 

ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ – БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

Международно висше бизнес училище

 

Сборник

Във връзка с извънредните обстоятелства и повсеместните мерки по ограничаване на разпространението на COVID-19, в съответствие с препоръките на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и правителството на Република България, провеждането на XVII-та Международна научна конференция „Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука„ на Международно висше бизнес училище (МВБУ), насрочена за 20-21 март 2020 година, се пренасочва за провеждане на 27 ноември 2020 година, във виртуална среда.

Основополагащата проблематика на научната конференция е свързана с процесите на интегриране на цифровите технологии във всички аспекти на бизнес дейността, образованието и научните изследвания, определящи фундаментални промени в областите на обществения живот. Значението на дигиталните компетенции в компанията на бъдещето изискват по-високи нива на взаимодействие с интелигентни технологии, а новата организационна структура е с ключова роля за предефиниране на традиционните им функции. Научният форум има амбицията да се превърне в интердисциплинарна платформа за споделяне на знания и идеи по проблемите на цифровата трансформация, нейното проявления и влияние в бизнеса, образованието и науката; очертаване на практическите предизвикателства, иновационните модели, възможните решения и популяризиране на добри практики в дефинирания процес.

В рамките на основните дискусионни панели ще бъдат организирани кръгли маси и секционни заседания с цел обмен на идеи и възможности за сътрудничество между представители на науката, образованието и бизнеса.

Тематични направления

Секция I. Цифровата трансформация на бизнеса
Секция II. Цифровата трансформация на образованието и млади учени

Конференцията се организира съвместно с Технологичен университет, гр. Королев, Русия, Българска търговско-промишлена палата, Българо-израелска търговско-промишлена палата, Стопанска камара на Сърбия, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт по механика – БАН, Клъстер София град на знанието.

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания. Резюметата на докладите ще бъдат издадени предварително и ще бъдат на разположение на участниците по време на конференцията. Докладите ще бъдат публикувани в електронен вид на сайта на Международно висше бизнес училище http://ibsedu.bg/ и  в индексираната световна база данни за научни публикации Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com.

За контакти и допълнителна информация: conference@ibsedu.bg

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение