МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Седемнадесета международна научна конференция

20–21 март 2020 г., София

 

ЦИФРОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ – БИЗНЕС, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

Международно висше бизнес училище

 

Основополагащата проблематика на научната конференция е свързана с процесите на интегриране на цифровите технологии във всички аспекти на бизнесдейността, образованието и научните изследвания, определящи фундаментални промени в областите на обществения живот.Значението на дигиталните компетенции в компанията на бъдещето изискват по-високи нива на взаимодействие с интелигентни технологии, а новата организационна структура е с ключова роля за предефиниране на традиционните им функции. Научният форум има амбицията да се превърне в интердисциплинарна платформа за споделяне на знания и идеи по проблемите на цифровата трансформация, нейното проявления и влияние в бизнеса, образованието и науката; очертаване на практическите предизвикателства, иновационните модели, възможните решения и популяризиране на добри практики в дефинирания процес.

В рамките на двата конферентни дни наред с основните дискусионни панели ще бъдат организирани кръгли маси и секционни заседания с цел обмен на идеи и възможности за сътрудничество между представители на науката, образованието и бизнеса.

Тематични направления

Секция I. Цифровата трансформация на бизнеса
Секция II. Цифровата трансформация на образованието
Секция III. Цифровата трансформация на научноизследователската дейност
Секция IV. Млади учени

Международната научна конференция се организира съвместно с: Конференцията се организира съвместно с Технологичен университет, гр. Королев, Българска търговско-промишлена палата, Българо-израелска търговско-промишлена палата, Стопанска камара на Сърбия, Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, Институт по механика – БАН, Клъстер София град на знанието и ще се състои на 20-21 март 2020 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към Международно Висше Бизнес Училище на адрес: гр. София, ул. Винсент ван Гог, 7

 

Конференцията е част от поредица събития в контекста на Европейското пространство за висше образование, заедно с Третата международна Еразъм+ седмица, която МВБУ организира в дните 16-20 март 2020 г., и научната сесия за студенти, докторанти и млади научни работници, която ще се състои на 19 март 2020 г.

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания. Резюметата на докладите ще бъдат издаден предварително и ще бъдат на разположение на участниците по време на конференцията. Докладите ще бъдат публикувани в електронен вид на сайта на Международно висше бизнес училище http://ibsedu.bg/ и  в индексираната световна база данни за научни публикации CentralandEasternEuropeanOnlineLibrary(CEEOL) www.ceeol.com.

Участниците сами организират престоя си по време на конференцията.

За контакти и допълнителна информация: conference@ibsedu.bg

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение