МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Сборник

 

Шестнадесета международна научна конференция

22–23 март 2019 г., София

 

ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО И БИЗНЕСА

Международно висше бизнес училище

 

Централната тема на конференцията са иновациите и предприемачеството, които се разпознават като основни движещи фактори за растеж и източници на конкурентни предимства във всички области на обществения живот – от икономиката, през социални сфери като образованието и здравеопазването, до културата, изкуствата и спорта като професионални дейности и начин за прекарване на свободното време. Иновациите и предприемачеството осигуряват нови идеи и решения за съвременните предизвикателства, пред които са изправени бизнесът, образованието, околната среда. От своя страна бизнесът и образованието имат мисията да възпитават иновационна и предприемаческа култура, които да улесняват навлизането на новите технологии в реалния живот.

Шестнадесетата международна научна конференция на Международното висше бизнес училище има амбицията да се превърне в платформа за представяне на иновативни теории, продукти и услуги; дискусии по проблемите на политиките за интелигентна специализация и развитие на науката и образованието; популяризиране на добри практики и иновативни методи за трансфер на знание.

В рамките на двата конферентни дни наред с основните конферентни панели ще бъдат организирани кръгли маси и дискусионни сесии с цел обмен на идеи и възможности за сътрудничество между представители на науката, образованието и бизнеса.

 

Тематични направления

Секция I. Иновациите - източник на конкурентни предимства

Секция II. Предприемачество и креативност

Секция III. Трансформация на съвременните бизнес модели

Секция IV. Иновативни решения в образованието. Предприемаческите университети

 

Конференцията се организира съвместно с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ и ще се състои на 22-23 март 2019 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: гр. София, ул. Винсент ван Гог, 7.

Конференцията е част от поредица събития в контекста на Европейското пространство за висше образование, заедно с Втората международна Еразъм+ седмица, която МВБУ организира в дните 18-21 март 2019 г., и научната сесия за студенти, докторанти и млади научни работници, която ще се състои на 19 март 2019 г.

 

Докладите трябва да са оригинални и да не са представяни на други форуми или публикувани в други издания.

Резюметата на докладите ще бъдат издаден предварително и ще бъдат на разположение на участниците по време на конференцията.

Докладите ще бъдат публикувани в електронен вид на сайта на Международно висше бизнес училище http://ibsedu.bg/ и в базата данни CEEOL www.ceeol.com.

Конференцията ще се състои на 22-23 март 2019 г. в сградата на Центъра за дистанционно обучение към МВБУ на адрес: гр. София, ул. Винсент ван Гог, 7

Участниците сами организират престоя си по време на конференцията.

За контакти и допълнителна информация: conference@ibsedu.bg

 

 

Брошура

 

Възможности за финансиране по ОП ИК

Регионални иновационни центрове 

Предприемаческа среда в България

Офиси за технологичен трансфер

Тинузавър

Фондация Градище

Вход
кандидат
студенти
Вход
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение