Обява №2 за участиe в дългосрочна мобилност в чужбина на студeнти и докторанти

Екип МВБУ
фев. 23, 2023

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства МИКС-ИП“

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА УЧАСТИЕ В 3-МЕСЕЧНА МОБИЛНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)”

В изпълнение на проектна дейност 3.5. „Изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, в т. ч. мобилност за обучение и мобилност за научноизследователска дейност“ – „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ по проект BG05M2ОP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Международното висше бизнес училище обявява конкурс за подбор на кандидати за участие в мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В изходящата мобилност за обучение могат да участват студенти и докторанти на Международното висше бизнес училище, които към момента на кандидатстването, изпращането и провеждането на мобилността са записани в курс на обучение в професионално направление 3.7 Администрация и управление. Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциирания чуждестранен партньор по проекта: Warsaw Management University, MANS, Warsaw, Poland.

Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти е за период от 3 месеца.

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет. Знанията по чужд език трябва да съответстват най-малко на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

За периода на мобилността участниците се командироват от Международното висше бизнес училище, с право на разходи за пътуване и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Необходими документи за участие в конкурса:

Необходими документи за участие в конкурса:

 Заявление за кандидатстване по образец;

– (за студенти) Уверение със записания курс и форма на обучение и средния успех от следването до момента на кандидатстването;

– (за докторанти) копие от заповедта за зачисляване в докторантура;

– Документ, удостоверяващ владеенето на чуждия/те език/ци, необходим/и и изискван/и за обучението в избраните университети.

Документите за участие в конкурса се подават на email: iandreev@ibsedu.bg

Краен срок за подаване на документи: 22март 2023 г. (сряда), 17:00 часа.

Въпроси и допълнителна информация по конкурса email: iandreev@ibsedu.bg