Обява за участиe в изходяща мобилност на прeподаватeли

Екип МВБУ
ян. 01, 2023

 

Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства МИКС-ИП“ 

 

КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В МОБИЛНОСТ В ЧУЖБИНА ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА, СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ И ПРОИЗВОДСТВА (МИКС-ИП)“

В изпълнение на дейност 2.2. „Краткосрочни специализации в асоциирани партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Международно висше бизнес училище обявява конкурс за набиране на кандидати за участие в изходяща преподавателска мобилност в чужбина за летен семестър на учебната 2022/2023 г. В конкурса могат да участват всички преподаватели от МВБУ, които преподават в специалности от професионално направление 3.7„Администрация и управление“.Мобилностите могат да бъдат осъществени в асоциираните партньори по проекта Warsaw Management University, Warsaw, Poland и Budapest Metropolitan University of Applied Sciences, Budapest, Hungaryпод формата на:

  • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 2 седмици при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност.
  • краткосрочна специализация в асоцииран партньор с цел преподаване за период от 1 месец при изискване за минимум 4 часа седмично преподавателска дейност

Всеки кандидат има право на едно участие в мобилност по тази дейност. Условие за включване в мобилността е владеенето на чуждия език, на който ще се извършва обменът в приемащия университет.

За периода на мобилността участниците се командироват от Международнот Висше Бизнес Училище с право на пътни разходи и индивидуална подкрепа в размер, определен в Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 

Заявление за кандидатстване

 

Автобиография

 

Езиков паспорт Europass

 

Документите за участие в конкурса се подават на email: iandreev@ibsedu.bg

Краен срок за подаване на документи: 16.01. 2023 г. (петък), 17:00 часа.

 

Въпроси и допълнителна информация по конкурса: e-mail: iandreev@ibsedu.bg