Процедура за избор на изпълнител за изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти и внедряване на терминал към обща информационна мрежа от кариерни центрове

Екип МВБУ
авг. 21, 2023

Международното висше бизнес училище – партньор в проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160 с наименование: „Изграждане на системи за проследяване на реализацията на завършилите студенти – 1 бр.“ и „Внедряване на терминал към обща информационна мрежа от кариерни центрове – 1 бр.“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

Приложените документи са както следва:

1. Публична покана (изтегля се оттук);

2. Проект на договор (изтегля се оттук);

3. Техническа спецификация – Приложение 2 (изтегля се оттук);

4. Указания и изисквания за подготовка на офертите (изтегля се оттук);

5. Методика за оценяване на офертите (изтегля се оттук);

6. Оферта образец – Приложение 1 (изтегля се оттук);

7. Справка за специфичен оборот (изтегля се оттук);

8. Справка за общ оборот (изтегля се оттук);

9. Справка за доставки (изтегля се оттук);

10. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС- Приложение 4 (изтегля се оттук);

11. Декларация по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС – Приложение 3 (изтегля се оттук);

12. Декларация за подизпълнител – Приложение 5 (изтегля се оттук).