За развитие на Международното висше бизнес училище 2021-2027

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата стратегия представя визията, приоритетите и основните цели за развитието на Международното висше бизнес училище (МВБУ) за периода 2021-2027 г. в съответствие с неговата основна мисия. Стратегията е съобразена с важни констатации и постановки от различни европейски и национални стратегически документи като: Стратегия „Европа 2030“; Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г.; Национална стратегия за развитие на научните изследвания в РБ за периода 2017-2030 г.; Национална карта на висшето образование на РБ; Национална стратегия за учене през целия живот и др. Тя отразява актуални предизвикателства, произтичащи от външната среда, както и нуждите от усъвършенстване на ключови елементи и процеси от вътрешното функциониране на институционалната система.
Сред тях основни са: управлението на висшето училище; поддържане и повишаване на качеството на предлаганото образование; разширяване портфолиото от образователни програми и услуги; развитие на научноизследователската и иновационната дейност; подобряване и разширяване на механизмите за набиране на студенти; продължаване дигитализацията на учебния процес и административните услуги; обогатяване на професионалната подготовка и кариерното развитие на преподавателите; ускоряване на интернационализацията, както и сътрудничеството с бизнеса; стимулиране на студентското предприемачество и подпомагане на кариерното ориентиране на студентите и др.

МИСИЯ
Мисията на Международното висше бизнес училище е да подготвя професионалисти, способни да заемат лидерски позиции в съвременния национален и международен бизнес. Чрез подходящо съчетание на модерно обучение, актуални научни изследвания и висока социална отговорност в училището се изграждат самостоятелни личности, които притежават критично мислене, творческо въображение и гъвкави умения да прилагат усвоените знанията и компетенции за успешното осъществяване на своите идеи, инициативи и цели. По този начин МВБУ е призвано да допринася за развитието и обогатяването на националния човешки капитал, стопанство и благосъстояние.

ВИЗИЯ
Визията за развитието на МВБУ до 2027 г. предвижда превръщането му в най-иновативното и авторитетно висше бизнес училище в България, с място сред водещите висши училища в Източна Европа и отличаващо се със солидна европейска интегрираност, висока международна разпознаваемост и престиж.

Поставяйки в центъра на дейността си интересите и развитието на своите студенти и докторанти, чрез осигуряването на високотехнологична образователна среда, комфортни социални условия и постоянна подкрепа, училището да стане още по-привлекателно за талантливи млади хора от страната и чужбина, които желаят да развиват своя потенциал и предприемчивост.

Със своята инициативност и разнообразна дейност МВБУ да продължи да бъде търсен и предпочитан партньор от страна на образователни и научни институции, частни и публични организации, от професионални асоциации и сдружения за изпълнението на съвместни проекти, да продължи организирането на научни форуми и реализирането на други форми на сътрудничество.

Училището ще продължи да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите приложими стандарти за качество и съобразно актуалните национални и европейски политики, стратегии и предизвикателства.

АКТУАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 
Сред глобалните предизвикателства, които имат пряко или косвено въздействие върху системата са: ускоряваща се и трудно предвидима динамика на пазара на труда, възникване на нови професии и изчезване на съществуващи; повишаване ролята на науката и иновациите за развитие на конкурентна икономика и за решаване на значими обществени проблеми; ускорено развитие на дигиталните технологии; разширяваща се дигитализация в образованието, които допълват или са алтернатива на класическото образование; интензифициране на глобалното предлагане на образователни услуги; промяна в ролята, целите и функциите на висшето образование; липса на разпознаваемост на стойността на предлаганото образование заради остарели и необвързани с потребностите на пазара на труда учебни планове и програми; преобладаваща теоретична подготовка, без достатъчно възможности за усвояване на практически умения; липса на съответствие с потребностите на дигиталното поколение и с компетентностите, необходими за успешна реализация в условията на технологична революция; недостатъчно развитие на научните изследвания като неразделна част от процеса на образование; намаляване броя на кандидатстващите, дължащо се на демографската криза, емиграцията и избора на висше училище в чужбина; силно хетерогенен състав на приетите студенти поради различното ниво на подготовката им и мотивацията им за учене; съвместяването на учене с работа; ниска мотивация на студентите да получават стандартни знания по класически начин в академична зала без възможности за персонализация на съдържанието; ниско предлагане на възможности за бърза преквалификация и на практически ориентирани краткосрочни курсове, които осигуряват бърз достъп до пазара на труда; трудности в подбора, развитието и мотивирането на преподавателите; слаба интернационализация; усложнения и препятствия, предизвикани от Covid-19 пандемията и др.

НАЛЕЖАЩИ ОБЩИ ПОТРЕБНОСТИ
Необходимост от: приспособяване към нарастващите и все по-разнообразни изисквания на пазара на труда за висококвалифицирана работна сила; създаване на постоянен ефективен механизъм за своевременни промени в учебните планове и програми с оглед динамичния пазар на труда и общественото развитие; привличане на специалисти от практиката за съвместно разработване и реализиране на учебни планове и програми с представители на бизнеса; фокусиране на образователния процес върху придобиването на конкретни умения и компетентности (включително аналитични, дигитални и социални); въвеждане на междудисциплинарни знания и интердисциплинарна подготовка; преподаване и практикуване на умения за иновационна и предприемаческа дейност и формиране на предприемачески дух; развиване на научни направления с голям иновационен потенциал, култивиране на предприемаческа образователна и бизнес среда; активизиране на научната и научно-приложната дейност (особено с проектната дейност – включително и с фирмено финансиране); култивиране на предприемаческа образователна и бизнес среда, която подкрепя стартиращи и разрастващи се бизнес идеи; разработване на механизми за стимулиране кариерното израстване на преподавателите, както и модели за диференцирано заплащане на техния труд според резултатите от работата им (качество на преподаване, научно-изследователска работа, принос към развитие и утвърждаване на бизнес училището).

Тези важни предизвикателства и потребности изискват въвеждането на системни мерки и ефективни механизми в ясно идентифицирани приоритетни направления.

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ 
– Повишаване качеството на предлаганите образователни програми и услуги чрез периодично осъвременяване на съдържанието, методите и формите на обучението;
– Ускоряване на модернизацията и дигитализирането на образователните подходи, методи и практики;
– Предлагане на образование, подпомагащо личностното развитие и професионалната реализация на студентите;
– Развитие на приложни научни изследвания, иновации и предприемачески умения на студентите и преподавателите и превръщане на научните изследвания и иновациите в интегрална част от процеса на обучение;
– Ускорена интернационализация и пълноценно интегриране в европейските образователни и изследователски мрежи;
– Привличане на качествени, мотивирани, млади преподаватели за обновяване и развитие на академичния състав;
– Подобряване на акредитационния статус на програмите за обучение и акредитиране на нови програми;
– Привличане на средства за стимулиране на научно-изследователската дейности чрез участие в международни програми и изпълнението на проекти съвместно с бизнеса;
– Развитие на партньорски отношения с образователни и научни организации от България и чужбина, включително и предлагане на съвместни програми за обучение.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Въвеждане на устойчив механизъм за осъвременяване на съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми, които да отразяват по адекватно реалните потребности на пазара на труда и да подготвят по пълноценно завършилите за подходяща професионална реализация и личностно развитие.
2. Усъвършенстване на формите и методите на обучение чрез обогатяване на учебната, методическата и технологичната образователна среда.
3. Подобряване на организацията и ефективността на образователния процес чрез повишаване ефективността на системата за поддържане на качеството на обучението, академичния състав и научните изследвания.
4. Засилване интернационализацията на МВБУ и включването му в международни образователни, научни и професионални мрежи.
5. Създаване на условия за повишаване на научната, езиковата и педагогическата квалификация на академичния състав и подкрепа развитието на младите преподаватели.
6. Активизиране на научната дейност чрез увеличаване на публикационната активност за постигане на по-висока международна разпознаваемост на институцията.
7. Подобряване на професионалната подготовка на студентите чрез изграждане на ефективна връзка с бизнеса и пазара на труда.
8. Повишаване ролята на МВБУ като активен фактор на регионалното развитие.
9. Подобряване на управлението на МВБУ и повишаване на акредитационния му статус.
10. Подобряване структурата и ефективността от дейността на училището.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВСЯКА ОТ ЦЕЛИТЕ:
1.1. Утвърждаване на компетентностния подход като приоритетен при разработването и реализирането на учебните планове и програми.
1.2. Засилване на обучението по съвременни дигитални технологии и на междудисциплинарните връзки в учебните планове и програми.
1.3. Засилване на сътрудничеството на МВБУ с други висши училища, бизнеса, професионални организации и държавни институции при обсъждането на учебните планове и програми, практическата подготовка и кариерното ориентиране на студентите.

2.1. Усъвършенстване на стандартите за качествено обучение в съответствие с европейския опит и традиции.
2.2. Обогатяване на материалната база и увеличаване на финансовите ресурси, позволяващи използването на високо развити образователни и изследователски технологии в преподаването и научните изследвания.
2.3. Използване на образователни форми, методи и технологии съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти.

3.1. Повишаване на ефективността на вътрешната система за управление на качеството на предлаганото обучение, провежданите научни изследвания и развитието на академичния състав.
3.2. Осигуряване на финансово ефективна образователна дейност с високо качество.

4.1. Изграждане на реално функциониращи мрежи с български и чуждестранни висши училища въз основа на съвместно изпълнявани дейности.
4.2. Интернационализиране на социалната и образователната среда в МВБУ.
4.3. Насърчаване на входящата и изходящата мобилност на преподавателите, студентите, докторантите и администрацията.
4.4. Създаване на престижен имидж на МВБУ в чужбина.

5.1. Създаване на по-добро възрастово съответствие между преподаватели и студенти чрез привличане на повече млади хора за преподаватели.
5.2. Създаване на условия за повишаване на преподавателските компетенции и изследователския капацитет на преподавателите с фокус върху по-младите от тях.
5.3. Създаване на още по-добри условия за работа и заплащане.

6.1. Стимулиране на научно-изследователската дейност на МВБУ.
6.2. Подобряване на организацията на научно-изследователската работа.

7.1. Създаване на система за регулярно актуализиране на учебното съдържание в съответствие с най-новите постижения на науката и технологиите, както и изискванията на пазара на труда.
7.2. Активизиране на партньорството на МВБУ с работодателите, средните училища и други подходящи институции и организации в образователната дейност и различните форми на продължаващото обучение.
7.3. Активизиране на партньорството на училището с частни и публични организации при провеждането на научни изследвания.

8.1. Активизиране на партньорството на МВБУ с местните власти и организации от региона по отношение на интелигентната специализация и регионалното развитие.

9.1. Гарантиране на академичната отговорност и обществения интерес чрез създаване на настоятелство към бизнес училището.
9.2. Повишаване на акредитационния статус на МВБУ, както и на резултатите от други форми на външно оценяване.

10.1. Развиване на сътрудничество с други висши училища от страната и споделяне на общи ресурси за обучение и научни изследвания.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Въз основа на стратегията за развитие, Ректорът на МВБУ разработва мандатна програма за нейното изпълнение с конкретни цели, мерки и показатели. Оперативната дейност по изпълнението на мандатната програма се осъществява от Ректора. Ректорът подготвя документи и предложения за промени във вътрешни нормативни актове, дейности и структури за изпълнението на мандатната програма, които представя за разглеждане и одобрение от Общността на учредителите, Президента и Академичния съвет, включително и за нейното актуализиране.

Президентът на МВБУ контролира изпълнението на стратегията и, при необходимост, прави предложения пред Общността на учредителите за нейното актуализиране. Контролът по изпълнението на мандатната програма се осъществява оперативно от Президента на училището, а цялостно – от Общността на учредителите. Общността на учредителите ежегодно разглежда и приема отчетите на Ректора.