Етичен кодекс

Образователната, научноизследователската и обществената дейност в МВБУ и взаимоотношенията между членовете на академичната общност са подчинени на общоприетите ценности и морални принципи.
МВБУ споделя разбирането, че приносът за общественото благо е възможен само чрез съвместните усилия на неговите членове при споделени принципи на професионална и човешка етика. 

Общи принципи

 Етичният кодекс определя етичните стандарти в МВБУ, както за академичната общност и студентите, така и за служителите на училището.

 От преподавателите, студентите, служителите и абсолвентите на МВБУ се очаква, че ще се придържат към принципите на етичния кодекс и ще допринасят със своето поведение за утвърждаване на доброто име на училището.

Всеки член на академичната общност и служителите на училището:

 1. стриктно спазва законите на Република България и Правилника на МВБУ;
 2. използва своите академични права и академична свобода, като уважава моралните принципи и правила, спазва този кодекс и правилата на академично поведение;
 3. споделя разбирането за закрила и спазване на основните човешки права, запазване на човешкото достойнство, лична чест и доброто име на всеки, както и признаване правото на собствено мнение, свободата на научните изследвания и толериране на различните разбирания;
 4. уважава и спазва принципите за колегиалност и академично сътрудничество;
 5. признава свободата на словото, правото на критично мислене, индивидуалните подходи при научните изследвания, свободния обмен на идеи и информация; 
 6. коректно предлага алтернативни виждания и е позитивен при представяне на критични мнения;
 7. защитава визията, мисията и политиката на МВБУ;
 8. със своето поведение допринася за доброто име на бизнес училището.
 9. отнася се като добър стопанин с имуществото на бизнес училището; не използва ресурсите му за лична изгода или в полза на трети лица;
 10. не предприема действия, водещи до конфликт на интереси и своевременно предотвратява възможностите за поява на такъв конфликт;
 11. отрича дискриминацията на основата на раса, етнически произход, идеология, религиозни разбирания, възраст, пол, сексуална ориентация, физически недостатъци, социален произход или материално положение.
 12. подкрепя усилията за създаване на условия за активно участие на хората в неравностойно положение в академичната общност;
 13. използва целия си потенциал и прилага адекватни усилия в своята преподавателска, научноизследователска и обществена дейност в името на просперитета на бизнес училището; непрекъснато повишава своите знания и умения и ги споделя с членовете на академичната общност;
 14. при възложени допълнителни ангажименти, като член на академичен орган или ръководна функция, изпълнява своите задължения с пълното разбиране за повишените отговорности и стриктното спазване на този кодекс;

 

Педагогическа дейност

Преподавателят:

1. Се отнася към студентите честно, справедливо, колегиално и отворено. Не допуска неуважение към личността и натиск.

2. Със своето поведение е пример за студентите.

3. При оценяване на резултатите от обучението постъпва справедливо и прозрачно.

4. Не злоупотребява с преподавателския си авторитет или позиция. Не изисква от студентите да предприемат действия в негов личен интерес и не присвоява резултатите от тяхната работа.

Студентите:


5. Спазват правилата на академичната почтеност и не допускат плагиатство.
6. Спазват правилата за организация на учебния процес и имат коректно и честно поведение при контрола на резултатите от тяхната учебна дейност.
Научноизследователска и творческа дейност


Преподавателите и студентите:

1. Следват принципите на екипна работа и професионалния дискурс. Комуникират отворено и по същество изследователските проблеми като използват коректна аргументация и не допускат неуважение към резултатите от дейността на другите.

2. Толерират различните научни възгледи и подходи, както и плурализма на научните и творчески дисциплини.

3. Към колегите си се отнасят с премерена критичност, която използват и при оценка на собствените си научни и творчески резултати.

4. При извършване на научноизследователска и творческа дейност прилагат най-новите постижения в съответната научна област като отговарят за адекватността, точността и обективността на използваните методи. Грижат се за пълното описание на данните и изследваните материали, както и за стандартните начини за тяхната защита и архивиране. Осигуряват възможности за проверка на резултатите. Спазват специфичните етични принципи за съответната област.

5. Спазват принципите и нормите за защита на авторското право, както по отношение на собствените си резултати, така и по отношение на резултатите на другите. Указват принадлежността си към МВБУ при представяне и публикуване на резултатите от научноизследователската дейност. Публикуват коректно и етично своите резултати в утвърдени и общоприети научни издания и онлайн платформи.

6. Ръководителите на изследователски екипи се въздържат от автократични методи на управление и са отворени и коректни при комуникация с членовете на екипа. Предотвратяват конфликти, некоректно съперничество и дискусии, породени от изисквания за спазване на срокове, вътрешно съревнование и очаквани резултати.

7. При заявка за предоставяне на експертно мнение, рецензия, становище и други оценки на научна и творческа дейност, се отнасят с пълна отговорност, безпристрастност, обективност и в контекста на съвременното ниво на познание. Не допускат целенасочено изкривяване или влияние в полза на външни интереси. При оценките използват стандартни критерии, аргументирани подходи като за заключителните оценки отговарят със своята професионална репутация.

8. Ако при изпълнение на научноизследователската дейност е необходимо да се извършват дейности, при които е възможен риск, свързан с неблагоприятни правни последствия, то те се изпълняват професионално, с непрекъсната оценка, повишено внимание и в стриктно съответствие с правните норми и предписания.

Комисия по етика

За разрешаване на проблеми и за спазване на етичния кодекс се учредява Комисия по етика.
Комисията по етика разрешава всички допустими случаи по етичния кодекс и ги предлага за утвърждаване в Академичния съвет на МВБУ.
Академичният съвет предлага на Ректора решенията за санкция.