По-важни дати в историята на МВБУ

Международно висше бизнес училище (МВБУ) е специализирано частно висше бизнес училище, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерство на образованието на Република България с правото да издава дипломи за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” (BA) и “Магистър”(MBA) и образователна и научна степен ,,Доктор” (PhD) в професионалните направления „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

Университетът започва дейността си през 1991 година като Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг. През 2002 година с указ на Народно събрание е преструктурирано в Международно висше бизнес училище (МВБУ) – Ботевград.

Днес студентите се обучават в двете учебни бази – гр. София и гр. Ботевград – в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение.

ПО-ВАЖНИ ДАТИ

септември 1991 година

Открито е „Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг“ със статут на частно професионално училище с чуждестранно участие;

13 октомври 1993 година

Датският посланик Капел връчва лично дипломите на първия випуск, завършил училището.

януари 1997 година

Училището се преобразува в  „Българо-датски колеж по икономика и управление“ – Ботевград в структурата на Стопанска академия “Димитър Ценов” – Свищов.

октомври 1997 година

Училището придобива собствена нова сграда в гр. Ботевград

15 ноември 2000 година

Училището се преобразува в самостоятелен частен „Колеж по икономика и бизнесадминистрация“ – гр. Ботевград.

•  2002 година

С решение на 39-то Народно събрание, колежът получава акредитация и е преобразуван в специализирано частно висше бизнес училище с название „Международно висше бизнес училище“ – Ботевград.

•  2002 година

В гр. Правец е разкрита бакалавърска програма по бизнесадминистрация съвместно със City University, Сиатъл.

•  2004/2005 година

МВБУ, с подкрепата на българското правителство, стартира българо-холандска програма по туризъм с Breda University, Холандия.

2004 година

В МВБУ е приета и функционира Система за натрупване и трансфер на кредити /ЕСTS – European Credit Transfer and Accumulation System/, която има за цел да улесни процеса на признаване и валидиране на квалификации и учебни единици и процеса на студентската мобилност.

2005 година

МВБУ е член на световната мрежа GUIDE (Global Universities in Distance Education).

2012 година

Международен център по обучение и изследвания в областта на сигурността към висшето бизнес училище стартира съвместен модул по магистърска програма „Управление на сигурността“ с университета Ариел, Израел.

2017 година

Открит е Центърът за дистанционно обучение – гр. София, който печели приза Сграда на годината в категория ‚,Сгради – образование”.

през 2018 година

МВБУ е отличeно със Свeтовна награда за иновации (#Turnitin Global Innovation Awards 2018) в категория „Изключителни резултати в академичната почтеност“ за въвеждане на добри практики за антиплагиатство при електронното обучение.