Система за управление на качеството

Политика за осигуряване на качеството

Дейността на Международното висше бизнес училище е подчинена на визията да изгражда разпознаваема марка за стойностно образование, способно качествено да променя живота на нашите студенти, възпитаници и преподаватели.

Чрез осигуряване и поддържане на високо качество на преподаването и научноизследователската дейност, в свят на динамични икономически, технологични и социални промени, ние развиваме личности с творческо и самостоятелно критично мислене, способни да се развиват на национално, европейско и глобално равнище. Нашата дейност се основава на споделени ценности, като зачитането и уважението на традициите на българското образование, приложението на международен опит в съвременното бизнес обучение, симбиозата между фундаментална общообразователна бизнес подготовка и практически ориентирано обучение в специализирани международни програми.

Основните ни цели са:

• Утвърждаване и развитие на МВБУ като авторитетен международен център за бизнес подготовка и квалификация, съобразени с изискванията на националния и европейския пазар на труда.
• Интернационализиране на обучението чрез разгръщане на национални и международни партньорски връзки с водещи академични и бизнес институции и организации.
• Създаване на възможности за трудова и професионална реализация на възпитаниците на МВБУ на националния и международния пазар. Създаване на лоялно общество от възпитаници на МВБУ и поддържане на традиции на тясно взаимодействие с тях.

Ние постигаме тези цели чрез непрекъснато развитие и усъвършенстване  на предоставяните образователни услуги чрез прилагане на Система за управление за качеството, изградена съгласно ISO 9001:2015.

МВБУ е международно сертифицирана институция от Лойдс Регистър, Великобритания (LRQA-Lloyds Register Quality Assurance).

Сертификат за одобрение от Лойдс Регистър, Великобритания. 

Документи за осъществяване на контрол върху качеството:

Статут на съвет по качеството

Заинтересовани страни

Образователна дейност

Научно-изследователска дейност

Управление

Човешки ресурси

Процедура за постигане на приоритетни цели

Контекст на организацията

Вътрешен одит на организацията – формуляри

Програма вътрешен одит

Искане коригиращо-превантивно действие

Доклад вътрешен одит

ПК Вътрешен одит