Процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Организиране на кариерна борса – 1 бр.“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

Екип МВБУ
юли 11, 2023

Международното висше бизнес училище – партньор в проект
BG05M2OP001-2.016-0030-C01 “Модернизация на образователните решения
за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства
(МИKС-ИП)”, който се финансира от Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

ОБЯВЯВА

Процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Организиране
на кариерна борса – 1 бр.“ по проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01
“Модернизация на образователните решения за кръгова икономика,
стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)”.

Документи за участие в процедурата:
1. Оферта за кандидатстване (изтегля се оттук);

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 26 юли 2023 г.