Въведение

Настоящият документ се основава и следва насоките, регламентирани от Committee on Publication Ethics (COPE) за добри практики, свързани с етични въпроси и правилата за избягване на злоупотреби в издателския процес. В настоящия документ се регламентират основните задължения и отговорности на издателя, редакторите, редакционните колегии, независимите рецензенти и авторите.

 

Основни задължения и отговорности на издателя.

Основна дейност на издателя е да подсигури и обезпечи издаването на научна продукция като не нарушава етичните принципи в издателския процес. Да популяризира и разпространява научната продукция и да следи за коректното й отразяване в пост-публикационния процес, вкл. коректното й отразяване и вписване в репозиториуми и бази данни с научно и образователно съдържание.

Издателят, заедно с отговорните лица в конкретно научно издание (редактор и редколегия), приема необходимите мерки за предотвратяване на научно противоречие, плагиатство или научна измама в публикационния процес. В случай за възникнали казуси издателят заедно с отговорните лица в конкретно научно издание (редактор и редколегия), предприема необходимите стъпки по изясняване на казусните ситуации.

При констатация на научно противоречие, плагиатство или научна измама издателят има право да осъществи ретракция на издадения ръкопис според указанията на COPE (Retraction Guidelines, ver. 2: November 2019). Нарушения на почтеността на научните изследвания се определят по установената класификация FFP, описана и в преработеното издание на Европейски етичен кодекс за почтеност на научните изследвания (Глава 3).

 

Основни задължения и отговорности на редактори и редакционните колегии.

Редакторите към изданията на Международно висше бизнес училище (МВБУ) приемат и оценяват ръкописи въз основа на коректното спазване на Указанията към авторите, актуалност на изследваната проблематика и академична  и научна стойност на ръкописа (оригиналност, иновативност, яснота, методология, цел и задачи и др.). При неспазване на посочените изисквания редакторите и редакционните колегии имат право да отхвърлят ръкопис без придвижването му към процедура за рецензиране.

Редакторите към изданията на МВБУ оценяват ръкописа без оглед на пол, раса, етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни възгледи, социална или институционална принадлежност и спазват правилата за защита на лични данни.

Редакторите следват указанията на EASE във връзка с представяне на данни по пол – SAGER Guidelines, одобрени през 2018 г. от COPE.

Редакторите гарантират и следят за спазването на добрите рецензентски практики (peer review). Редакторите участват в разпределяне на ръкописите и подсигуряват оценяването им от независими рецензенти извън институцията на автора, като строго спазват двойното сляпо рецензиране в рецензентската процедура.

Редакторите към изданията на МВБУ декларират, че при възникване на конфликт на интереси с авторите и/или рецензентите, ръкописът се преразпределя на други членове на редакционната колегия с оглед на спазване на всички етични процедури в издателския процес и регламентирани в официалните нормативни наредби на COPE.

Редакторите и членовете на редакционните колегии нямат право да използват или предпоставят на трети страни ръкописи, които са постъпили в издателството и не са публикувани или са в процес на публикуване без изричното писмено съгласие на автора.

 

Основни задължения и отговорности на рецензента.

Всички ръкописи, които биват приети от редактора и редакционната колегия и са спазили формалните изисквания за оформление на ръкописа, оповестени в Указания за авторите, се разпределят за двойно сляпо рецензиране.

С приемане на ръкопис за рецензиране, рецензентите към изданията на МВБУ се съгласяват да спазят Указанията за рецензентите.

Рецензентите са длъжни да потвърдят, че приемат предложения за рецензиране материал, като гарантират изпращането на завършена качествена рецензия в определения от редактора срок.

Рецензентите приемат ръкописи, които са обект на тяхната експертна, научна дейност и интереси. Рецензентите спазват анонимността на рецензентската процедура и се задължават да не възпроизвежда или разпространява предоставен за рецензиране материал или части от него.

Рецензентите са длъжни да бъдат обективни и конструктивно-критични в оценката на представяния ръкопис, като се въздържат от враждебни, провокиращи или други коментари, нарушаващи добрия тон на научната комуникация.

В случай на конфликт на интереси (напр. разпознаване на авторството на ръкописа) рецензентът незабавно декларира пред редактора възможен конфликт на интереси. В случай на констатация на етическо нарушение в предоставения за рецензиране материал, рецензентът незабавно информира редактора и/или редакционната колегия.

 

Основни задължения и отговорности на автора.

Всички изпратени за публикуване ръкописи в изданията на МВБУ трябва да бъдат оригинални изследователски работи, които не са публикувани на друго място или в процес на разглеждане или рецензиране от друго издание (вкл. и в рамките на други издания на МВБУ).

При подаване на ръкописите авторите се задължават да спазят всички изисквания на съответното издание, оповестени в Указания за авторите, да спазват установеният стандарт за цитиране и изписване на библиографско съдържание.

Плагиатството във всяка една негова форма се счита за неетично и неприемливо и води до отхвърляне на ръкописа и уведомяване на авторовата институция за казуса по реда на инструкциите и оповестените от COPE процедури.

Авторите следват указанията на EASE във връзка с представяне на данни по пол – SAGER Guidelines, одобрени през 2018 г. от COPE.

Авторите декларират авторството на изпратения за разглеждане ръкопис, спазвайки стриктно критериите за авторство, обработка и разпространение на данни/метаданни и интерпретация на резултати от проучвания.

Авторите изрично трябва да посочат авторство и принос на всеки участвал при разработката на ръкописа, както и в какво качество участва в нея. Препоръчително е авторите да използват системата CrediT (Contributor Roles Taxonomy).

Авторите са длъжни да оповестят и предоставят коректна и пълна информация за всички лица, допринесли за изследването, но не се считат за съавтори, както и информация за финансиране на изследването, ако има такова, подобна информация се отразява в раздел Благодарности/Acknowledgment.

Изданията на МВБУ се стремят да утвърждават строга политика на борба със злоупотреби като подарено авторство (gift authorship) и скрито авторство (ghost authorship). В случай на подобни нарушения издателят има право да осъществи:

  • Отказ от публикуване на ръкопис, в случай че ръкописът е в статус „активен“ в една от публикационните процеси – ниво „редактор“ или ниво „рецензиране“;

  • Ретракция на ръкопис, в случай че ръкописът е издаден, като се спазват указанията на COPE (Retraction Guidelines, ver. 2: November 2019).

 

Авторите навременно уведомяват редактора при констатирани неточности в собствения текст, вкл. готовност да предоставят в най-кратък срок допълнителна информация, изисквана от рецензентите.

С подаване на материала към издание на МВБУ авторите се съгласяват, че данните от изследването им ще бъдат публично достъпни по реда на установения лиценз за отворен достъп (CC), избран от Издателя.

С предоставяне на ръкопис в изданията на МВБУ авторите се съгласяват да предоставят необработените данни/метаданни, както и друга релевантна информация, свързана с резултатите от изследването, в случай че такава бива поискана от редактора на изданието. Предоставянето на подобни данни става при условие, че поверителността на участниците в изследването е защитена и/или е осъществен процес по псевдонимизация на данните.