Академичната всеобхватност на изследователските области, в които работят нашите преподавателите е предпоставка МВБУ да заема своето адекватно място при намиране отговорите на актуални съвременни проблеми и въпроси, свързани с икономиката и бизнеса.

Актуалността и иновациите са показателите, които характеризират подхода на МВБУ към традиционните и новите предмети за обучение. Те са необходими за изпълнението на изискванията и предизвикателствата, поставени пред висшите училища от знаещото общество и световната глобализация. Затова МВБУ се стреми да реализира своята дейност в международния аспект чрез поддържане на силна платформа под формата на международни публикации, участие в национални и интернационални академични мрежи и организации, да развива активна издателска дейност, да организира конференции, да подпомага и стимулира индивидуалното академично сътрудничество на преподавателите с техните колеги от цял свят.

Сътрудничество с бизнес общността на местно, регионално и национално ниво е изключително важно за въвеждане на изследователския опит на МВБУ в практиката.

Сътрудничеството с български и чужди бизнес общности е водеща стратегия на МВБУ и то прилага учебни програми, подчинени на конкретните нуждите на бизнеса. Ние се стремим към участие в международно ориентирана изследователска дейност, в партньорски проекти и програми, които извършват изследователска и обучителна работа съвместно с водещи фирми и организации.

МВБУ е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците /КРИБ/ в Република България.

Основни области на изследователската работа:

  • Изучаване на културата, културното наследство и туризма
  • Икономика на опита
  • Иновации и предприемачество
  • Управление на публичния сектор
  • Фирмата и политиката