Изискванията към оформление на ръкописите, подавани към изданието „Научни трудове“ са разработени в съответствие със стандарт БДС ISO 690-2021. В настоящите примери се използва последователна система от препинателни знаци и типографко оформление.

Издателството на МВБУ и редакционната колегия на „Научни трудове“ следва насоките на Committee on Publication Ethics (COPE) за добри практики в публикационния процес. Издателството на МВБУ съветва своите автори да се запознаят с указанията на Европейската асоциация на научни редактори, свързани с представяне на изследователски данни по пол – SAGER Guidelines.

• В изданието „Научни трудове“ на МВБУ се приемат ръкописи, които са предназначени и насочени единствено към него.
• С изпращането на ръкописа авторът/авторите се задължават да декларират възможен конфликт на интереси. 

1. При оформяне на ръкописа се използва стандартни текстообработващи програми.
2. При наличието на графики, таблици и други илюстрации те се отразяват в текста и също така се подават като приложение в подходящ и четим формат за дигитални изображения (.png или .jpeg).
3. Не се поощрява специфично текстово форматиране (подчертаване, използване на булети или табулиране), освен при оформление на таблици и други релевантни графики.
4. Първата страница от ръкописа трябва да съдържа следната задължителна информация за автора на български и английски език: име и фамилия на автора (авторите), персонален научен идентификатор на автора (ORCID, Researcher ID/Publons, Scopus, РИНЦ), институционална принадлежност, адрес за кореспонденция, е-мейл адрес.
5. Втората страница на ръкописа започва със следната информация на български и английски език: заглавие на ръкописа, резюме до 200 думи, номер на научната област от JEL класификацията, 3 до 6 ключови думи.  

• Ако основният текст не е на латиница в този раздел се обособяват два параграфа с изписване на използваната литература в оригинал и втори раздел на латиница (References). За тази цел източниците на кирилица могат да бъдат транслитерирани.
• Използването на транслитерация се допуска в случай, когато в оригиналния източник на кирилица не е посочено официално заглавие на английски език.
• Транслитерацията на източници се осъществява на базата на действащия стандарт БДС ISO 9:2001.

• Статия/Студия
ЛИТЕРАТУРА
ВОДЕНСКА, М. 2019. Влияния на туризма в българските национални курорти. Научни трудове, том 11, 68-112. ISSN 1313-0846
REFERENCES
VODENSKA, M. 2019. Tourism Impacts in Bulgarian National Resorts. Research Papers. 11, 68-112. ISSN 1313-0846.
• Източникът се цитира в текста като: (Vodenska 2019); Vodenska (2019)

• Статия/Студия с повече от един автор
EDIN, P-A., P. FREDRIKSSON, M. NYBOM, and B. ÖCKERT. 2022. The Rising Return to Noncognitive Skill. American Economic Journal: Applied Economics. 14(2), 78-100. Available from: https://doi.org/10.1257/app.20190199. [viewed 2022-05-12].
или
EDIN, P-A. (et al.). 2022. The Rising Return to Noncognitive Skill. American Economic Journal: Applied Economics. 14(2), 78-100. Available from: https://doi.org/10.1257/app.20190199. [viewed 2022-05-12].
• Източникът се цитира в текста като: (Edin, Fredriksson, Nybom, Öckert 2022); Edin, Fredriksson, Nybom, Öckert (2022) или (Edin et al. 2022); Edin et al. (2022)

• Книги
РИБОВ, М. 2021. Новите технологии. Следващото поколение. София: УНСС. ISBN 978-619-232-511-4.
В „References” като:
RIBOV, M. 2021. New technologies. The next generation. Sofia: UNWE. ISBN 978-619-232-511-4.
или RIBOV, M. 2021. Novite tehnologii. Sledvashtoto pokolenie. Sofia: UNWE. ISBN 978-619-232-511-4.

• Източникът се цитира в текста като: (Ribov 2021); Ribov (2021) или (Ribov 2021: 59)

• Преведена литература
BAARD, H.P. 1981. Frans Hals. Translated from Dutch to English. George STUYCK (trans.). London: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-09150-0

• Онлайн източник, достъпен чрез платен достъп или абонамент
Цитираните източници в раздел „References“, достъпни чрез абонамент или друг специфичен достъп следва да се изпишат по приетия стандарт с уточнение [paywall]/ или друг вид уточнение за достъпа непосредствено след URL адрес или дигитален идентификатор.

CARLSON, A. & Barbara M. POPE. 2009. The “Big Deal”: A survey of how libraries are responsible and what the alternatives are. Online. The Serials Librarian. 57(4), 380-398. Available from: https://doi.org/10.1080/03615260903206861. [paywall]. [viewed 2022-05-15].

MAHER, D. 2019. New tendencies in ecology. Online. New York: Backstone Publishing, ISBN 896-8-4125-1234-5. Available from: EBSCOhost. [paywall].

*За всички останали случаи, които не са описани в настоящите указания, авторите е необходимо да направят справка с приетия стандарт БДС ISO 690-2021. В случай на транслитерирани произведения авторите правят справка с действащия стандарт за транслитерация: БДС ISO 9:2001.