Проекти
BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модeрнизация на образоватeлнитe рeшeния за кръгова икономика, стратeгичeски инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“.

Project: BG05M2OP001-2.016-0030-С01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИКС-ИП). Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура „Модернизация на висшите училища“, код на процедура: BG№05M2OP001-2.016, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.   Бенефициент: Бургаски свободен университет, […]

Активен
Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности (SPEAR)

Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности (SPEAR) SPEAR („Насърчаване на половата равнопоставеност в академични и научни организации чрез въвеждане на планове за равни възможности“) е проект, финансиран от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, дейност Координиране и подкрепа в приоритетна област „Наука […]

Приключи
Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност.

Проект: Разработване и апробиране на модел за оценка на иновационния потенциал на глобалните вериги за добавяне на стойност като основа за повишаване на регионалната конкурентоспособност. Бенефициент: Международно висше бизнес училище Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н55/8 от 16.11.2021 г. Срок на проекта: от 16.11.2021 г. до 16.11.2024 г. Бюджет на проекта: 119 […]

Приключи
CB007.1.21.159 To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young people

CB007.1.21.159 To BOND entrepreneurial learning with primary and secondary schools and universities with the aim of curricula enhancement and entrepreneurial competences improvement for the purpose of facilitating employment of young people   Lead Partner – International Business School; Partner 1 – College of Applied Professional Studies Vranje Стойност на проекта, одобрен за финансиране: 198 453.80 Евро […]

Приключи
Разработванe и апробиранe на модeл за мониторинг и оцeнка на устойчивото развитиe на туризма в България (на примeра на националнитe курорти)​

Разработванe и апробиранe на модeл за мониторинг и оцeнка на устойчивото развитиe на туризма в България (на примeра на националнитe курорти) Име на проекта: Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти) Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“, с договор № КП-06-Н25/3 от […]

Приключи
Извън общоприeтитe стeрeотипи​

Извън общоприeтитe стeрeотипи МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ Е ПАРТНЬОР В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ 2018-1-BE01-KA201-038551 (18PE0002) ИЗВЪН ОБЩОПРИЕТИТЕ СТЕРЕОТИПИ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Програма: ERASMUS + КA2 Продължителност: 01/09/2018 – 31/08/2021 Водещ партньор: Universite Libre de Bruxelles, Белгия www.ulb.ac.be Партньори:Vrije Universiteit Brussells, Belgium, Международно висше бизнес училище, Ботевград, 127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“, София, The Research Centre for Migration […]

Приключи