ЦЕЛ И ОБХВАТ

Списание „Научни трудове“ е реферирано мултидисциплинарно академично списание с отворен достъп, обхващащо широк спектър от теми в съвременната икономика, управлението, бизнеса, финансите, туризма. Списанието предоставя форум за академици и професионалисти за споделяне на най-новите си разработки и напредък в познанието и практиката в тези области с теоретичен, приложен и емпиричен характер. Списанието има за цел да насърчи обмена на идеи по редица важни теми и да предостави стимул за научни изследвания и по-нататъшно развитие на науката.

 

Областите от интерес включват следните, но не се ограничават до тях:

– Иновации и предприемачество

– Проблеми на устойчивото развитие и устойчиви финанси

– Предизвикателства пред дигитализация на икономиката, управлението, знанието, работата

– Туризъм, запазване на културното наследство и креативни индустрии

– Организационна култура и приложна психология

 

Научни трудове публикува оригинални висококачествени статии, които допринасят за развитието на научните изследвания. Ръкописите трябва да следват стила на списанието и подлежат както на преглед, така и на редактиране. Няма такса за публикуване. „Научни трудове“ е официалното списание на Международно висше бизнес училище – Ботевград, България. Основано е през 2005 г. Публикациите са със свободен достъп. Няма такси за публикуване.

 

Периодичност на изданието – един том годишно.

ISSN-print: 1313–0846

 

АВТОРСКО ПРАВО И СВОБОДЕН ДОСТЪП

С изпращане на ръкописа авторите се съгласяват лицензът Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) да бъде приложен към ръкописа. Изданието „Научни трудове“ позволява на авторите да запазят правата върху публикациите си, както и да ги използват повторно без ограничения след публикуването им стига да е отразена коректно информацията за първо публикуване.

Съгласно този лиценз за отворен достъп авторът се съгласява, че всеки може да разпространява или използва съдържанието на публикувания ръкопис, стига авторът и оригиналният източник да са цитирани коректно.

 

ИНДЕКСИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Преминалите успешно рецензентска процедура ръкописи ще бъдат публикувани в „Научни трудове” на МВБУ и включени в следните бази:

 

  • Изданието е с отворен достъп по реда на лиценз Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) и регистрирано в националния референтен списък на НАЦИД.

  • Ръкописите, публикувани в „Научни трудове“ на МВБУ са включени в електронна библиотека – CEEOL.

  • Ръкописите, публикувани в „Научни трудове“ на МВБУ са включени в Българския портал за отворена наука – BPOS.