Изтеглете от тук Темплейт

Изискванията към оформление на ръкописите, подавани към изданието са разработени в съответствие със стандарт БДС ISO 690-2021 (Harvard system). В настоящите примери се използва последователна система от препинателни знаци и типографко оформление.

Издателството на МВБУ и редакционната колегия на сборник „Икономически растеж, бизнес перспективи, пазарно позициониране в условията на криза“ следват насоките на Committee on Publication Ethics (COPE) за добри практики в публикационния процес. Издателството на МВБУ подканва своите автори да се запознаят с указанията на Европейската асоциация на научни редактори, свързани с представяне на изследователски данни по пол – SAGER Guidelines.

За авторите:

 • В сборника се приемат доклади, които са предназначени и насочени единствено към него.
 • С изпращането на ръкописа авторът/авторите се задължават да декларират възможен конфликт на интереси.

Подготовка и оформяне на ръкописите:

РАЗДЕЛ I: Оформяне на резюме 

Резюмето се изпраща със заявката за участие в конференцията на български и на английски език чрез регистрационната форма. (150 – 200 думи)

РАЗДЕЛ II: Оформяне на доклад

 1. При оформяне на ръкописа се използват стандартни текстообработващи програми.
 2. Размерът на докладите за Conference proceedings не трябва да надвишава 15 стандартни страници.
 3. При наличието на графики, таблици и други илюстрации те се отразяват в текста и също така се подават като приложение в подходящ и четим формат за дигитални изображения (.png или .jpeg).
 4. Не се поощрява специфично текстово форматиране (подчертаване, използване на булети или табулиране), освен при оформление на таблици и други релевантни графики.
 5. Първата страница от ръкописа трябва да съдържа следната задължителна информация за автора на български и английски език: име и фамилия на автора (авторите), персонален научен идентификатор на автора (ORCID ID), институционална принадлежност, адрес за кореспонденция, е-мейл адрес.
 6. Втората страница на ръкописа започва със следната информация на български и английски език: заглавие на ръкописа, резюме до 150-200 думи, номер на научната област от JEL класификацията, 3 до 6 ключови думи.

Литература/References

 • Ако основният текст не е на латиница в този раздел се обособяват два параграфа с изписване на използваната литература в оригинал и втори раздел на латиница (References). За тази цел източниците на кирилица могат да бъдат транслитерирани.
 • Използването на транслитерация се допуска в случай, когато в оригиналния източник на кирилица не е посочено официално заглавие на английски език.
 • Транслитерацията на източници се осъществява на базата на действащия стандарт БДС ISO 9:2001.

ПРИМЕРИ:

 • Статия/Студия

ЛИТЕРАТУРА

ВОДЕНСКА, М. 2019. Влияния на туризма в българските национални курорти. Научни трудове, том 11, 68-112. ISSN 1313-0846

REFERENCES

VODENSKA, M. 2019. Tourism Impacts in Bulgarian National Resorts. Research Papers, vol. 11, 68-112. ISSN 1313-0846

 • Източникът се цитира в текста като: (Vodenska 2019); Vodenska (2019)
 • Статия/Студия с повече от един автор

EDIN, P-A., P. FREDRIKSSON, M. NYBOM, and B. ÖCKERT. 2022. The Rising Return to Noncognitive Skill. American Economic Journal: Applied Economics14(2), 78-100. Available from: https://doi.org/10.1257/app.20190199. [viewed 2022-05-12].

или

EDIN, P-A. (et al.). 2022. The Rising Return to Noncognitive Skill. American Economic Journal: Applied Economics14(2), 78-100. Available from: https://doi.org/10.1257/app.20190199. [viewed 2022-05-12].

 • Източникът се цитира в текста като: (Edin, Fredriksson, Nybom, Öckert 2022); Edin, Fredriksson, Nybom, Öckert (2022) или (Edin et al. 2022); Edin et al. (2022)
 • Книги

РИБОВ, М. 2021. Новите технологии. Следващото поколение. София: УНСС. ISBN 978-619-232-511-4.

В „References” като:

RIBOV, M. 2021. New technologies. The next generation. Sofia: UNWE. ISBN 978-619-232-511-4.

или RIBOV, M. 2021. Novite tehnologii. Sledvashtoto pokolenie. Sofia: UNWE. ISBN 978-619-232-511-4.

 • Източникът се цитира в текста като: (Ribov 2021); Ribov (2021); (Ribov 2021: 59)
 • Преведена литература

BAARD, H.P. 1981. Frans Hals. Translated from Dutch to English. George STUYCK (trans.). London: Thames and Hudson. ISBN 978-0-500-09150-0

 • Онлайн източник, достъпен чрез платен достъп или абонамент

Цитираните източници в раздел „References“, достъпни чрез абонамент или друг специфичен достъп следва да се изпишат по приетия стандарт с уточнение [paywall]/ или друг вид уточнение за достъпа непосредствено след URL адрес или дигитален идентификатор.

CARLSON, A. & Barbara M. POPE. 2009. The “Big Deal”: A survey of how libraries are responsible and what the alternatives are. Online. The Serials Librarian57(4), 380-398. Available from: https://doi.org/10.1080/03615260903206861. [paywall]. [viewed 2022-05-15].

MAHER, D. 2019. New tendencies in ecology. Online. New York: Backstone Publishing, ISBN 896-8-4125-1234-5. Available from: EBSCOhost. [paywall].

Онлайн вестници и списания

PAUL, K. 2024. Is the UK really preparing to ban TikTok? Online. The Guardian. ISSN 1756-3224. Available from: https://www.theguardian.com/technology/2024/mar/13/will-us-ban-tiktok. [viewed 2024-03-14].

Източникът се цитира в текста като: (Paul 2024) или Paul (2021)

АНГЕЛОВ, И. 2024. Многообразие и приобщаване – новата важна тема за бизнеса. Онлайн. Стандарт. Достъпно на: https://www.standartnews.com/biznes/mnogoobrazie-i-priobshtavane-novata-vazhna-tema-za-biznesa-554874.html. [видяно 2024-03-14]

Източникът се цитира в текста като: (Angelov 2024) или Angelov (2021)

Уеб страница

Internet forum. Online [2020-06-21]. In: Wikipedia (distributor). Wikimedia foundation. Available from: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet_forum&oldid=963715582. [viewed 2024-03-14]

* За всички останали случаи, които не са описани в настоящите указания, авторите е необходимо да направят справка с приетия стандарт БДС ISO 690-2021. В случай на транслитерирани произведения авторите правят справка с действащия стандарт за транслитерация: БДС ISO 9:2001.