СБОРНИК С ДОКЛАДИ от XVIII Международна научна конференция – Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход

CIRCULAR ECONOMY IMPACT OVER THE BLUE GROWTH AND THE BLUE CAREERS

Milen Baltov

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ТРУДА

Мария Нейчева

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА КАТО ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

Ваня Иванова

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД ПРИ ПРОУЧВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ – МЕТОДИ И ЕТАПИ

Десислава Алексова

THE COVID-19 CRISIS AND TOURISM IN BULGARIA

Nikolina Popova

THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN COLLECTING INFORMATION ON THE PRODUCTS OF WOOD INDUSTRY COMPANIES AS IMPORTANT TOOL TOWARDS CIRCULAR ECONOMY PRINCIPLES

Andreja Pirc Barčić, Petar Borna Kralj, Petar Ćurić

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Гергана Рашкова

ENTREPRENEURIAL MINDSET FOR SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT THROUGH DIGITALIZATION

Anny Atanasova

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА ПЛАНИРАНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ХРАНИ

Невяна Кръстева, Десислава Алексова

КРЪГОВА ИКОНОМИКА ЗА EДИННО ЗДРАВЕ – ОБЩИ КОНЦЕПТУАЛНИ КОРЕНИ И ЕФЕКТИВНО ЕМПИРИЧНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

Десислава Ванкова

WATER IN THE CIRCULAR ECONOMY: STATE OF PLAY IN BULGARIA, HUNGARY, ROMANIA AND SLOVENIA

Spartak Keremidchiev

ЗА ЕДИН РЕВИТАЛИЗИРАН И ПРОСПЕКТИВЕН ФЕНОМЕН НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ  МЕЙНСТРИЙМ

Атанас Дамянов, Маргарита Маринова

SUSTAINABILITY FOOD SYSTEMS BASED ON ORGANIC PRODUCTION DURING UKRAINE’S RECOVERY

Maksym Bezpartochnyi, Olesia Bezpartochna

ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В ПОЧВЕНИЯ МЕНИДЖМЪНТ – ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕЖДИННИ КУЛТУРИ

Красимира Узунова, Евгений Анастасов

АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОЦЕНКИ И НАГЛАСИ КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЕН КУРОРТ АЛБЕНА

Мария Воденска

ПОВИШАВАНЕ НА РЕСУРСНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ПРЕДСКАЗВАЩО ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕТАЛУРГИЧНИ АГРЕГАТИ

Емил Михайлов, Иванка Петрова, Моника Асенова

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА КАТО ФАКТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ХОТЕЛИТЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В ПРЕДЛАГАНЕТО НА СЕМЕЙНИ ПОЧИВКИ

Елена Александрова

Хранителни отпадъци при хранене извън дома: на примера на университетски столове в България

Нина Типова, Елка Василева, Стилиян Стефанов, Даниела Иванова

USE OF WOOD IN SUSTAINABLE ARCHITECTURE

Georgi Georgiev

ИНДЕКСЪТ ЗА ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ И РОЛЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ

Лалка Борисова, Румяна Антова

БИЗНЕС МОДЕЛИ И КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЗВИКАТЕЛСТВА

Надя Георгиева

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, НАЕТИ В СЕКТОР ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО В ОБЩИНА ДЕВИН ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ЗЕЛЕН ПРЕХОД

Валентин Коцаков

ПРИЛОЖЕНИЕ НА SOR МОДЕЛА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕЖИВЯВАНИЯ

Ралица Янева

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА, ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КРИТИЦИТЕ

Мина Карпузова

ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИЯ СПА И МЕДИКЪЛ ПРОДУКТ

Теодора Арсова

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ В ЕРАТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Тодор Йосифов

УСТОЙЧИВОСТ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ. ЦИКЛИЧНОСТТА КАТО ДИЗАЙН НА БЪДЕЩЕТО В ТУРИЗМА

Ивинка Пазиева

ВЛИЯНИЕ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА В ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

Георги Хаджиев

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Дарян Бойков, Милка Нанова

УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ – РИСКОВЕ И ОТЧЕТНОСТ В БАНКОВИЯ СЕКТОР

Боряна Борисова-Роси

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА
Радослав Миринчев