БИБЛИОТЕКА

Библиотеката на Международно висше бизнес училище има за цел да съдейства за професионална, интелектуална и културна подготовка на студентите и докторантите както и да подпомага тяхната съвременна ефективна научно-изследователска работа.

Днес Библиотеката разполага с над 7400 тома с научен, учебен и справочен характер в областта на икономиката, управлението, финансите, правото, счетоводството, туризма, психологията, философията, информатиката и чуждоезиковото обучение и над 20 заглавия от периодични издания, които са съобразени с профила на обучение в училището.

Библиотеката предлага на читателите си разнообразна библиографска информация. Създадени са добри условия за работа както в традиционната книжна среда, така и в електронната среда, като се предлагат възможности за избор на оптимален начин за получаването на информационни услуги.

Условията за издаване на читателска карта на студентите се съдържат в Правилник на Библиотеката на Международно висше бнизнес училище.

Вход
студенти
Вход
кандидат
студенти
Web
Mail
Платформа
за обучение